23. maj 2017.

Grub napad

No­vi ko­lum­ni­sta Po­li­ti­ke Go­ran Ko­zić obra­tio mi se 15. ma­ja u li­stu „Po­li­ti­ka“ sa se­bi ka­rak­te­ri­stič­nim agre­siv­nim pro­sta­štvom („Alo, se­stro, šta si ti ura­di­la za Po­li­ti­ku, osim što si je opljač­ka­la...“). Oki­dač je bi­la mo­ja iz­ja­va dru­gim li­sto­vi­ma da je dr­ža­va od­go­vor­na za sta­nje u me­di­ji­ma ko­jim upra­vlja. „Dr­ža­va sno­si od­go­vor­nost jer ni­je ras­ple­la vla­snič­ke od­no­se ni u Po­li­ti­ci, ni u No­vo­sti­ma. Kad ka­žem dr­ža­va, mi­slim na Alek­san­dra Vu­či­ća“, do­slov­ce sam re­kla.

Iz­ne­na­đe­na sam Ko­zi­će­vom am­bi­ci­jom da bra­ni pre­mi­je­ra od te ja­sne či­nje­nič­ne tvrd­nje ko­ju, ve­ru­jem, ni sam go­spo­din Vu­čić ne bi ospo­rio, bez ob­zi­ra na pret­hod­ne pe­tlja­vi­ne Bo­ri­sa Ta­di­ća sa pro­da­jom VAC-ovog ude­la u Po­li­ti­ci. Sum­njam da no­vo­i­za­bra­nom pred­sed­ni­ku mo­že da pri­ja od­bra­na čo­ve­ka ko­ji je u re­dak­ci­ji Po­li­ti­ke iz­me­đu osta­log za­pam­ćen i po pri­re­đi­va­nju zlo­gla­snih „Od­je­ka i re­a­go­va­nja“.

U vre­me ka­da sam ja vo­di­la re­dak­ci­ju, go­spo­din Vu­čić se ni­je me­šao u nje­no ure­đi­va­nje. Ne znam šta se u me­đu­vre­me­nu pro­me­ni­lo, ali Ured­ni­štvu bih do­bro­na­mer­no skre­nu­la pa­žnju da je lo­še sro­či­lo re­dak­cij­sku ogra­du na Po­gle­di­ma, ko­ja gla­si: „Pri­lo­zi ob­ja­vlje­ni u ru­bri­ci Po­gle­di od­ra­ža­va­ju sta­vo­ve auto­ra, ne uvek i ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku li­sta“.

Sta­vo­vi ko­lum­ni­sta se ret­ko do kra­ja po­du­da­ra­ju sa sta­vo­vi­ma ured­ni­štva, ali uvek iz­ra­ža­va­ju ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku li­sta. Ob­ja­vlji­va­nje Go­ra­na Ko­zi­ća i Đor­đa Mar­ti­ća, vo­le­la to Po­li­ti­ka ili ne, iz­raz je ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke li­sta. Za­jed­no sa mno­gim dru­gim či­ta­o­ci­ma, i ja se žar­ko na­dam da se Ko­zi­će­vi i Mar­ti­će­vi sta­vo­vi ne po­kla­pa­ju sa sta­vo­vi­ma re­dak­ci­je, ali od­lu­ka da se nji­ho­vi tek­sto­vi ob­ja­vlju­ju u Po­li­ti­ci upra­vo je iz­raz ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke li­sta.

Go­ran Ko­zić me pi­ta šta sam ja ura­di­la za Po­li­ti­ku. Re­kla bih da sam, ne­ka­da i uz ot­po­re u ko­le­gi­ju­mu, uklju­ču­ju­ći i ot­por sa­da­šnjeg vr­ši­o­ca du­žno­sti glav­nog ured­ni­ka, uve­la za­vid­nu ko­li­či­nu raz­li­či­tih po­gle­da u list. Taj plu­ra­li­zam je u pro­šloj de­ce­ni­ji bur­no kri­ti­ko­van, no da­nas i jav­nost pri­hva­ta da su do­bre no­vi­ne du­žne da ob­ja­vlju­ju ši­rok ra­spon raz­li­či­tih mi­šlje­nja.

Za­hval­na sam go­spo­di­nu Ko­zi­ću što mi je svo­jim gru­bim na­pa­dom u Po­li­ti­ci od 15. ma­ja pru­žio dra­go­ce­nu pri­li­ku da ob­ja­snim raz­li­ku iz­me­đu svo­je ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke, i ove či­ji su adu­ti on i Đor­đe Mar­tić.

Na­če­lo ra­zno­vr­sno­sti ni­po­što ne pod­ra­zu­me­va oba­ve­zu da se ob­ja­vlju­ju auto­ri po­put ove dvo­ji­ce. Pro­sta­štvo, ogav­ne in­si­nu­a­ci­je i op­tu­žbe bez do­ka­za ni­kad ni­su za štam­pu. Ni­su bi­li za štam­pu ni de­ve­de­se­tih, ka­da ih je Po­li­ti­ka pr­vi put po­če­la ob­ja­vlji­va­ti, a po­go­to­vo ne bi sme­li bi­ti da­nas, kad Po­li­ti­ka opet že­li da bu­de list ure­đe­ne, pri­stoj­ne Sr­bi­je.

Bez ob­zi­ra na pri­ro­du mo­jih ne­sla­ga­nja s Alek­san­drom Vu­či­ćem oko Po­li­ti­ke, te­ško mi je da ve­ru­jem da on sto­ji iza po­vrat­ka go­vo­ra de­ve­de­se­tih u naš naj­bo­lji i najugledniji list, jer mu to ni­po­što ni­je u in­te­re­su.
Znam da na­ro­či­to vo­di ra­ču­na o to­me ka­ko će ga isto­ri­ja za­pam­ti­ti. Ali ako ne pri­pa­zi, ume­sto po Ki­ne­zi­ma u Sme­de­re­vu i auto­pu­tu kroz Ta­ko­vo, mo­gao bi bi­ti upam­ćen po ga­še­nju Tan­ju­ga i vra­ća­nju Po­li­ti­ke u Mi­lo­še­vi­će­vu eru.

Preuzeto sa: UNS

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje definisan je Zakonom o javnom informisanju, koji u članu 38. kaže: „Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo“. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.

Send this to a friend