16. nov 2014.

Javni beležnik (ni)je obveznik Zakona o slobodnom pristupu informacijama

yesnoPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije zahtev za autentično tumačenje odredbi člana 3 st 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovom odredbom zakona utvrđeno je da obaveze po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju: državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Povod za podnošenje zahteva za autentično tumačenje su žalbe koje se Povereniku podnose protiv javnih beležnika, a kojima se otvara pitanje da li javni beležnici imaju status organa javne vlasti u smislu člana 3 Zakona, odnosno da li se na njih odnose obaveze iz tog zakona.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić, naglašavajući da se radi o problemu na koji je upozoravao još pre nekoliko godina, u vreme kada je fenomen fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima (javni beležnici, privatni izvršitelјi) bio tek u nagoveštaju i koji je trebalo da bude rešen još izmenama zakona koje su bile u skupštinskoj proceduri krajem 2012. godine, a potom povučene, izjavio je i sledeće:

„Zakonodavac se pri utvrđivanju statusa organa javne vlasti očito rukovodio time da se taj status dobija i po osnovu poverenih javnih ovlašćenja. Nesporno je da su Zakonom o javnom beležništvu javnom beležniku poverena javna ovlašćenja. Polazeći od toga mislim da bi većina metoda tumačenja prava (logičko, sistematsko, uporedno-pravno, cilјno) upućivalo na zaklјučak da javni beležnici jesu obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ono što pravi problem, imajući u vidu pravilo da pravo značenje pravne norme mora biti jedno od mogućih jezičkih značenja, je činjenica da zakon koristi termin „organizacija kojoj su poverena javna ovlašćenja“. Javni beležnik je pojedinac, stručnjak koga imenuje ministar, nema status pravnog lica, nije organizacija.

Važno je da Skupština brzo da odgovor na otvoreno pitanje. Ako autentičnim tumačenjem nije moguće dobiti pravi odgovor, onda to treba uraditi brzim izmenama zakona. Svako kome su poverena javna ovlašćenja treba da bude predmet kontrole javnosti, pa naravno i notari, javni beležnici. U suprotnom nije moguće isklјučiti mogućnost da overa, a potom i trajno deponovanje kod notara dokumenata koji su legitiman predmet interesovanja javnosti postanu „efikasno“ sredstvo za ograničavanje prava javnosti.“

 gif by http://giphy.com/gifs 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend