06. mar 2016.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine protiv lista Politika

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.2. 2016. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova”, objavljenim 8. januara u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Politika” prekršio je tačku 4. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar dužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i tačku 3. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Tačka 3 Odeljka V prekršena je i tekstom “Na vaše uvrede mogu da odgovorim samo brojkama”, objavljenim 15. januara 2016.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku da li je Kodeks novinara prekršen tekstom “Psovačka strana ‘druge Srbije’”, objavljenim takođe 15. januara 2016.

Nalaže se listu “Politika” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Nezavisno društvo novinara Vojvodine podnelo je žalbu Savetu za štampu zbog tri teksta objavljena u «Politici», od kojih je tekst “Na vaše uvrede mogu da odgovorim samo brojkama” odgovor novinarke “Politike” na odgovor NDNV, dok je treći tekst komentar Slobodana Antonića, preuzet sa rusko –srpskog sajta Fond strateške kulture. U žalbi se ističe da se, “pored vidljive tendencioznosti, suštinska slabost teksta ‘Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem tuđih tekstova’ zasniva na korišćenju samo jednog izvora”, što je suprotno Kodeksu novinara. “Da je neophodno da konsultuje više izvora, čak iako toga nije bila svesna odmah, novinarka je morala da, već nakon prvih reakcija na feljton, zaključi da su podaci koje koristi nepotpuni i samim tim neistiniti. Novinarka, međutim, nije kontaktirala nijednu od organizacija o kojima piše, pa čak nije konsultovala ni njihove sajtove na kojima postoje podaci o projektima, niti sajtove pojedinačnih donatora da proveri podatke sa sajta Fondacija Centar”, ističe se u žalbi. Novinarka je, kako se navodi, prećutala i nekoliko suštinski važnih činjenica i time ozbiljno dovela u zabludu svoje čitaoce, jer nije navela da su pomenute donacije potpuno u skladu sa zakonima Srbije, da korisnici donacija plaćaju sve predviđene poreze i doprinose, kao i da je reč o projektima od društvenog značaja, pa se iz komentara čitalaca vidi da oni veruju da se novac dobija u gotovini “imputirajući moguću korupciju, kao i da je u ‘pitanju subverzivna delatnost’”. U žalbi se ističe da je u tekstu pogrešno navedeno da je NDNV od NED-a dobio 242.000 dolara od 2012. do 2014, iako je reč o znatno manjem iznosu koji su uplatile tri donatorske kuće za šest projekata. “Da nije u pitanju previd govore i insinuacije u tekstu kojim se insisnuira da NDNV radi na otcepljenju Vojvodine u skladu sa američkim interesima, kao i to što u odgovoru na odgovor NDNV-a novinarka nije priznala grešku, već je zamenom teza ponovo manipulisala podacima”, kaže se, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu, novinarka navodi da podnosilac piše o čitavom nizu propusta u “Politikinom tekstu”, ali da u žalbi na sedam strana “nije pronašao prostora da navede o kojim propustima je reč”, a da o prikupljanju dokaza očigledno nije ni razmišljao. “Optužujući „Politiku” da se koristi metodima iz 90-tih godina dovodi čitaoce u zabludu, tumačeći na svoj način šta sam ja u svojim tekstovima zapravo htela da kažem. U tekstovima o tokovima novca američkih fondacija nisam koristila čak ni prideve, a kamoli zapaljivu retoriku. Upravo zbog senzibiliteta nvo sektora o kojem sam pisala”, navela je novinarka “Politike”. Ona je dodala da su u četiri teksta o putevima američkog novca objavljeni podaci o uplatama na račun pedesetak organizacija, a da su na tekstove reagovale četiri organizacije civilnog društva. “Niko od njih nije dostavio dokaze za tvrdnju da je reč o pogrešnim podacima. Reč je o pokušaju da se objavljeni tekstovi i navedene cifre diskredituju uvredama, pogrdnim izrazima i stvaranjem veštačkih političkih paralela”, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Većina članova Komisije ocenila je da je tekst tendenciozan i da je napisan na takav način da lako može da mu se učita određeno značenje, bez obzira što to u tekstu nigde nije napisano. U ovom slučaju izborom podataka i dodatnim napomenama poput one da je na sajtu donatora Srbija predstavljena bez obe pokrajine, a da je NDNV novac, između ostalog, dobio za “obezbeđivanje javnog dijaloga o decentralizaciji” čitalac se praktično navodi da na to da ovo novinarsko udruženje obavlja neke nedozvoljene poslove za svoje donatore. Zbog posebne osetiljivosti teme o kojoj piše, a za koju se moglo očekivati da će izazvati brojne reakcije u javnosti, “Politika” je morala da se potrudi da potvrdi tačnost podataka koje objavljuje, bez obzira na to koliko je baza podataka na koju se poziva kredibilna. Po oceni Komisije, objavljivanje netačnih i nepreciznih podataka moglo je biti izbegnuto da je poštovana obaveza konsultovanja više izvora, kako je to predviđeno Kodeskom novinara Srbije. Takođe, po mišljenju Komisije, u tekstu su izostavljenje, odnosno prećutane činjenice koje bi mogle bitno da utiču na stav čitalaca, a koje bi razjasnile mehanizme dobijanja i korišćenja inostranih donacija. Po mišljenju Komisije, taj prekršaj Kodeksa ponovljen je i u odgovoru novinare na reagovanje nevladih organizacija, Komisija je odluku da je Kodeks prekršen donela sa devet glasova “za” i dva “protiv”.

Kad je reč o komentaru Slobodana Antonića “Psovačka strana ‘druge Srbije’“, deo članova Komisije ocenio je da je autor izneo vrednosne sudove, odnosno svoje mišljenje o radu NDNV i njegovog predsednika, bez uvredljivih reči govora mržnje, kako je to u žalbi navedeno. Ovi stavovi takođe nisu izvedeni iz količine novca koje je NDNV dobio da bi presudan bio podatak objavljen u tekstu “Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova“, već iz uređivačke politike medija o kojem piše i rada NDNV. Deo članova Komisije smatrao je, međutim, da je komentar zasnovan na podacima iz teksta za koji je već utvrđeno da je prekršaj Kodeksa i da je zapravo samo dodatno obrazloženo nešto što je i u prvom tekstu izvučeno iz konteksta. Kako su tri člana Komisije glasala “za“ odluku da je Kodeks prekršen, tri “protiv“, a pet članova je bilo uzdržano, Komisija nije uspela da usaglasi odluku.

Beograd, 26.2.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić

Kompletan žalbeni postupak

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend