23. avg 2015.

“Poslovi” u “Informeru” zbog najniže cene

NSZ logoUgovor o insertaciji publikacije “Poslovi” potpisan je sa izdavačem dnevnog lista Informer koji je ponudio najnižu cenu, navodi se u današnjem odgovoru Nacionalne službe za zapošljavanje na javno pitanje NUNS-a: Otkud “Poslovi” u “Informeru

NUNS je pre dva dana javnim saopštenjem zahtevao od Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) da objavi sve detalje ugovora po kojem je tabloidu „Informer“ ustupljeno distribuiranje publikacije za nezaposlene „Poslovi“.

Odgovor NSZ objavljujemo u celosti.

Nacionalna služba za zapošljavanje je, u skladu sa usvojenim Finansijskim planom i Planom nabavki za 2015. godinu, pokrenula postupak javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge insertovanja publikacije ’’Poslovi’’ u dnevnom listu.

Inače, insertacija publikacije ’’Poslovi’’ se vrši redovno svake godine (jednom nedeljno), kako bi se shodno članu 10. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), informacije o potrebi za zapošljavanjem od poslodavca učinile dostupnim licima koja traže zaposlenje.

Usluge insertovanja nisu izuzete od primene odredbi Zakona o javnim nabavkama, te se svake godine sprovodi postupak javne nabavke, za nabavku ove vrste usluga.

Prethodno važeći ugovor za nabavku istih usluga, koji je zaključen po sprovedenom postupku javne nabavke 2014. godine sa ’’Dan Graf’’ d.o.o., izdavačem dnevnog lista ’’Danas’’, isticao je 10.08.2015. godine, tako da je NSZ pokrenula novi postupak javne nabavke, sa ciljem zaključenja novog jednogodišnjeg ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, te je objavila javni poziv i konkursnu dokumentaciju dana 23.07.2015. godine, u skladu sa zakonskim odredbama.

Blagovremene ponude su dostavili sledeći ponuđači:

– “DAN GRAF“ D.O.O., ul. Alekse Nenadovića br.19-23, 11000 Beograd (izdavač dnevnog lista ’’Danas’’)
– “INSAJDER TIM“ D.O.O., Ul.Terazije br.5/7, 11000 Beograd (izdavač dnevnog lista ’’Informer)

Kriterijum za dodelu ugovora, određen u skladu sa Zakonom o javniim nabavkama, bila je najniža ponuđena cena usluge.

U tabeli ispod, je pregled ponuđenih cena oba ponuđača:

 

 PONUĐAČ Ponuđene cene usluge (u din. bez PDV-a)
Gramaža

insertera

Ponuđena cena po 1 primerku (inserteru) u din. bez PDV-a Ponuđena cena za ukupan tiraž од 20.000 примерака (insertera) u din. bez PDV-a
„DAN GRAF“ D.O.O. do 20 гр. 1,62 32.400,00
od 20 – 30 gr. 1,62 32.400,00
preko 30 gr. 1,62 32.400,00
Ukupna ponuđena cena 4,86 97.200,00
„INSAJDER  TIM“ D.O.O. do 20 gr. 1,00 20.000,00
od 20 – 30 gr. 1,30 26.000,00
preko 30 gr. 1,30 26.000,00
Ukupna ponuđena cena 3,60 72.000,00

 

U postupku stručne ocene ponuda, utvrđeno je da oba ponuđača ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.

U skladu sa definisanim kriterijumom za dodelu ugovora, ugovor je dodeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cenu, što je u ovom slučaju bio “INSAJDER TIM“ D.O.O., Ul.Terazije br.5/7, 11000 Beograd (izdavač dnevnog lista ’’Informer), na osnovu čega je, shodno zakonskim odredbama, sa istim zaključen ugovor o insertaciji publikacije ’’Poslovi’’ u dnevnom listu ’’Informer’’.

Realizacija pomenutog ugovora, odnosno insertacija publikacije ’’Poslovi’’, vršiće se po jediničnim cenama navedenim u gornjoj tabeli (u zavisnosti od gramaže insertera), jednom nedeljno, u tiražu od 20.000 primeraka.

Ukupna ugovorna vrednost iznosi 1.666.667,00 din. bez PDV-a, a ugovor je zaključen na period od 12 meseci.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend