19. jul 2022.

PINK nije emitovao 4 od 5 žanra na šta je bio obavezan

Izveštaji REM-a, u samo poslednje dve godine, pokazuju da je RTV PINK nije emitovao 4 od 5 obaveznih programskih žanrova i da je samim tim prekršio Pravilnik. To je potvrdila i članica Saveta REM-a Judita Popović, prilikom predstavljanja elaborata Pinka na razgovoru za dodelu nacionalne frekvencije, pitajući Mitrovića šta je garancija da će sada biti drugačije. Pri tom, za ove dve godine RTV PINK je dobio samo jednu meru upozorenja od REM-a i to zato jer je u emisiji Hit tvit iznet izveštaj sa saslušanja gde je otkriven identitet maloletnog lica.

Naime, članom 11. Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanja medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa definisano je da pružalac opšte medijske usluge u svom programu mora imati: informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni, dečji i program za maloletnike.

“Tokom 2019. godine na programu RTV Pinka nisu emitovana četiri od pet obaveznih programskih žanrova: naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i dečji, čime ovaj pružalac medijske usluge krši Pravilnikom definisane obaveze”, navodi se za u Izveštaju REM-a o komercijalnim emiterima.

Za 2020. godinu situacija je malo bolja jer Pink nije emitovao tri od pet obaveznih programskih žanrova: kulturno – umetnički, naučno – obrazovni i dečji, a četvrti obavezni žanr dokumentrani program bio je zastupljen sa 0,03% u ukupno emitovanom programu, čime ovaj pružalac medijske usluge ponovo krši Pravilnikom definisane obaveze. Ovo je bilo i tokom svih godina koje je Pink imao nacionalnu frekvenciju, a koje sada NUNS nije analizirao.

Zanimljivo je da je programskim elaboratom sa kojim je dobio nacionalnu frekvenciju RTV Pink posebno je istaknuto da će ova televizija „u potpunosti i bezrezervno poštovati i sprovoditi opšte programske standarde utvrđene zakonom“, odnosno da će, između ostalog, „doprinositi podizanju opšteg kulturnog i saznajnog nivoa građana; neće emitovati programe čiji sadržaji mogu da škode fizičkom ili moralnom razvoju dece i omladine; neće emitovati programe koji sadrže pornografiju niti sadržaje koji ističu i podržavaju nasilje, narkomaniju ili druge vidove kriminalnog ponašanja, kao ni programe koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca“.

Iako je programskim konceptom predviđeno emitovanje obrazovnih sadržaja („obrazovne serije, specijalizovane emisije obrazovnog i edukativnog profila“), kao i emitovanje „određenih oblika kulturnih sadržaja u užem smislu (učešće u kulturnim manifestacijama i prenos takvih manifestacija)“, RTV Pink u posmatranom periodu nije emitovao ni jednu emisiju obrazovnog kulturnog programa. Programskom šemom najavljen je i sportski program ne samo u okviru emisija drugog žanra, nego i kao poseban sadržaj koji obuhvata i direktne prenose važnih sportskih događaja. Umesto toga, u 2019. godini sportski program nije emitovan na programu ovog pružaoca medijskih usluga. Prema navodima iz Elaborata „dečji program je u programskom konceptu zastupljen kroz informativni, igrani, sportski i zabavni program, kao i kroz posebne tematske emisije i odgovarajuće filmove i serije, domaće i inostrane“. Uprkos tome u 2019. godini ovaj pružalac medijske usluge nije emitovao dečji program.

Inače, kvalitetnim programom smatra se onaj program u kome naučno-obrazovni, kulturnoumetnički, dokumentarni ili dečji program, odnosno program za maloletnike, zajedno ili pojedinačno čine više od 20% ukupno godišnje objavljenog programa.

Prilikom duela sa Savom Manojlovićem iz “Kreni-Pokreni”, koji je pokrenuo peticiju za gašenje Pinka zbog povreda Pravilnika, Željko Mitrović, vlasnik Pink-a, je naveo da ta televizija ispunjava obaveze, da samo greškom nisu klasifikovali jutarnji program kao obrazovni, a emisiju DNK kao dokumentarni program.

Članica Saveta REM-a Višnja Aranđelović je na to istakla da klasifikaciju programa ne mogu sprovoditi emiteri, već regulatorno telo.

„Mitrović nije u pravu kada kaže da je DNK dokumentarni program. REM to prepoznaje kao rijaliti i to jeste rijaliti. To nije ni emisija kojom se treba hvaliti s obzirom na to da znamo da je nakon emitovanja te emisije jedna žena izgubila život“, navela je Aranđelović.

„Ako nešto nije bilo u redu zašto nam niste uzeli dozvolu. Znači da smo radili ok. Mi smo nacionalnu frekvenciju dobili 2006. godine i tada je važio stari Zakon. Vašim pravilnikom nije bilo obavezujuće da ne sme biti manje od 20 odsto propratnog programa. To što ga nije bilo možda znači da program nije kvalitetan, a ne da smo prekršili Pravilnik“, istakao je Mitrović prilikom predstavljanja elaborata zašto je prekršio Pravilnik.

Analiza žanrovske strukture emitovanog programa tokom 2020. godine pokazala je da su rijaliti i informativni programi najzastupljeniji i da zbirno čine 69,91% ukupno emitovanog programa ovog pružaoca medijske usluge. Već je navedeno da nije emitovao tri od pet i da samim tim je prekršio Pravilnik.

 

 

U Izveštaju REM-a za 2020. godinu navodi se da rijaliti programi predstavljaju vrstu sadržaja koja je najzastupljenija u ukupnom emisionom vremenu RTV Pink. Rijaliti programi poslednje tri godine čine više od jedne trećine ukupno emitovanog programa ovog pružaoca medijskih usluga, a tokom 2020. godine ostvarili su učešće od 38,06%, što je za dva posto više u odnosu na prethodnu godinu. Rijaliti program kao prepoznatljiv produkcijski žanr RTV Pinka je tokom posmatranog perioda u celosti bio realizovan u sopstvenoj produkciji, dok su premijere emitovane u visokom procentu (94,76%).

Ubedljivo najzastupljeniji format u okviru ovog žanra je rijaliti Zadruga sa 94,81% učešća u ukupno emitovanom rijaliti programu.

“Ovaj originalni format RTV Pinka, idejno pripada grupi standardnih rijaliti programa: učesnici određeni vremenski period žive potpuno izolovani u kompleksu izgrađenom za potrebe ovog šou programa uz konstantan nadzor velikog broja kamera. Zadruga je takmičarskog karaktera, a do pobednika se dolazi kroz specifičan sistem eliminacije učesnika. Tokom 2020. godine emitovane su dve sezone ovog formata: treća sezona Zadruge emitovana je od septembra 2019. do 11. jula 2020. godine, a nakon samo 56 dana pauze počelo je emitovanje četvrte sezone. Zadruga je privlačila pažnju javnosti i Regulatora brojnim primerima emitovanja sadržaja kojima su povređena ljudska prava, a naročito onih koji mogu da naškode fizičkom moralnom ili mentalnom razvoju maloletnika jer je prikazivano nepristojno ponašanje i nepristojno izražavanje u cilju vređanja”, navodi se u Izveštaju REM-a.

Posebno je zanimljivo da u 2020. godini RTV Pink ne ispunjava ni udeo evropskih audio – vizuelnih dela nezavisnih producenata. Članom 66. Zakona o elektronskim medijima i članom 6. Pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio – vizuelnih dela propisana je obaveza pružaoca medijske usluge da obezbedi da evropska audio – vizuelna dela nezavisnih producenata učestvuju sa najmanje 10% u ukupnom godišnje objavljenom programu. RTV Pink nije ispunio zakonom definisanu obavezu o učešću evropskih evropskih audio – vizuelnih dela nezavisnih producenata, jer je u posmatranom periodu učešće ovih sadržaja iznosilo 9,53% od ukupno godišnje objavljenog programa.

U tom period je ispunio ispunio deo obaveznog udela evropskih audio-vizuelnih dela, kao i obavezu udela informativnog programa sopstvene produkcije.

Zanimljivo je da je došlo do tendencija smanjivanja fimskog programa, započeta pre tri godine, nastavljena je na programu RTV Pink i u 2020. godini. Filmski program koji je nekada bio okosnica ove televizije sada je imao učešće od svega 1,45%. Najzastupljeniji bili su filmovi vanevropske produkcije koji sa učešćem od 70,19% čine više od dve trećine ukupno emitovanog filmskog programa. U okviru evropske nezavisne produkcije koja čini 24,99% ukupno emitovanog filmskog programa dominiraju stariji naslovi domaće produkcije. Sopstvena produkcija filmskog programa imala je tokom posmatranog perioda učešće od 4,82%, a čine je isključivo reprize već poznatih filmskih ostvarenja.

Zakon o elektronskim medijima predviđa da Regulator može emiteru izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja odnosno oduzeti mu dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge.

Od svog osnivanja Regulator (REM) vrlo umereno koristi isključivo blage mere (upozorenja i opomene), izbegavajući da pribegne najstrožim merama (zabrana emitovanja i oduzimanje dozvole za emitovanje). Savet je 2019. godine je za sve emitere ukupno izrekao nešto veći broj mera – ukupno sedam (tri opomene i četiri upozorenja), od kojih je četiri izrečeno televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Iako u svom Izveštaju navodi da RTV Pink ne poštuje Pravilnik kao i da emituje rialiti koji može “ naškoditi fizičkom moralnom ili mentalnom razvoju maloletnika” Savet REM-a se gotovo nije oglašavao i nije kažnjavao niti upozoravao ovog emitera, uprkos scenama nasilja na ovom kanalu.

Samo je 2020. uputio meru opomene zbog otkrivanja identiteta maloletne osobe u emisiji “Hit tvit”.

U 2019. godini REM je konstatovao da je Pink napravio 4928, a u 2020. godini 5 309 prekršaja. Protiv PInka ali, i REM-a i njenog nečinjenja, brojne nevladine organizacije su podnosile prijave.

 

Zanimljivo je da za ovu godinu i  prvih šest meseci REM nijednoj televizijskoj stanici nije izdao nijednu meru.

U 2021. godini, za koju još uvek ne postoji izveštaj REM-a, iako je prošlo više od pola godine, RTV Pink-u je izdata mera upozorenja jer je Dragoslav Bokan u emisiji Tema dana izneo niz uvreda na račun nacionalne pripadnosti Mariniku Tepić, a da korisnici medijske usluge nisu obavešteni da je došlo do povrede ljudskog prava. RTV PINK je naloženio da ubuduće ne emituje programske sadržaje gde se podstiče diskriminacija zbog nacionalne pripadnosti.

Zakon o elektronskim medijima predviđa da fizička i pravna lica, uključujući i pružaoce medijskih usluga, imaju pravo da podnose prijave Regulatoru u vezi sa programskim sadržajima pružalaca medijskih usluga, ako smatraju da se tim sadržajima vređaju ili ugrožavaju njihovi lični interesi ili opšti interesi.  Prijava se može podneti najkasnije u roku od 30 dana od dana premijernog ili ponovljenog emitovanja spornog sadržaja. To su često činila razna udruženja i građani. U svom Izveštaju REM ne navodi protiv kojih televizija pravna lica ili građani podneli krivične prijave. Tako se recimo navodi da je 2020 bilo 194 prijave, od čega se 57 odnosi na govor mržnje, a 52 ostalo.

REM-u u prilog ide što ni Zakon o elektronskim medijima, ali ni Pravilnik, ne definišu, niti bliže određuju šta je privatni, a šta opšti interes. Utvrđeno je samo šta prijava treba da sadrži, kao i kako se predaje. Ako Savet nakon sprovedenog postupka, pokrenutog na osnovu izveštaja, utvrdi da emiter nije učinio povredu obaveze koja se odnosi na povredu programskog sadržaja, odlukom obustavlja postupak.

Podnosilac gotovo nikad nema informaciju o zavođenju predmeta, a u delu slučajeva ni informaciju o ishodu prijave postupka. Podnosilac prijave koji ukazuje na povredu opšteg interesa nema status stranke u postupku, niti bilo koji pozitivan propis obavezuje Regulatora da podnosioca prijave obavesti o pokretanju postupka ili o ishodu istog. Na taj način, Regulator za sebe zadržava pravo da bude jedini zaštitnik opšteg interesa u oblasti medijske sfere.

Na kraju je nejasno i da li će se dosadašnji prekršaji uzimati u obzir prilikom dodele nacionalnih frekvencija. Predsednica Saveta Olivera Zekić je istakla da se ne računa prethodni rad i da sada svi idu ispočetka. Članice Saveta Višnja Aranđelović i Judita Popović smatraju da mora da se vodi računa šta je ko radio i da to ne sme da se zaboravi.

Prosto, ako ne uradite domaći zadatak, to je minus i to je jedan segment koji će mene opredeliti kome ću dati prednost„, rekla je nedavno Aranđelović za Insajder TV.

Bivši član Saveta REM-a Slobodan Cvejić ocenio je da izjava predsednice tog Saveta Olivere Zekić, „direktno favorizuje dosadašnje četiri televizije koje su imale dozvolu za nacionalnu frekvenciju“.

„Izjava Olivere Zekić na sednici Saveta REM-a je do kraja ogolila način na koji to regularno telo služi interesima medijskih mogula i političkih stranaka koje oni favorizuju u svojim programima. To je sada već direktno kršenje normi zakona, onog istog po kojem je i REM osnovan“, rekao je Cvejić za portal Nova.rs.

Po njegovim rečima, taj zakon jasno govori da regulator prilikom izdavanja dozvole uzima u obzir u kojoj meri su se pridržavali elaborata oni koji su već imali dozvolu i ističe da sve četiri televizije koje su imale dozvolu za nacionalnu frekvenciju odstupale od svojih elaborata.

„Ako je ovo najava da je odluka o tome ko će dobiti dozvolu za naredni period već doneta, samo ostaje da se ‘tajno’ izglasa, onda nas čeka još osam godina bezobrinosti“, kazao je on.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend