13. feb 2016.

Alternativni izveštaj o primeni antikorupcijske strategije u sedam oblasti

pravni_skener-620x330_1Alternativni izveštaj ima za cilj da omogući čitaocu oceni da li institucije ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa svrhom Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Državne institucije su obavezane Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period 2013 – 2018. godine i u Akcionom planu za njeno sprovođenje. Takođe, državne institucije su dužne da Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije dostave zvanične izveštaje o napretku, odnosno o ispunjavanju ciljeva postavljenih u pomenutim strateškim dokumentima.

Uzimajući u obzir nadležnosti držanvih institucija i njihove obaveze opravdano se može očekivati da će one podneti izveštaje koji su objektivni, balansirani, adekvatni i blagovremeni. S druge strane, uloga organizacija civilnog društva u ovom procesu je kontrolne prirode. Putem alternativnih izveštaja organizacije civilnog društva iz svoje perspektive mogu da ocene ispunjenje obaveza institucija i napore koji se u to ulažu, ali i da ukažu na eventualne nedostatke i propuste. Ovaj Alternativni izveštaj ima za cilj da omogući čitaocu oceni da li institucije ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa svrhom Strategije. Na taj način podaci i informacije izneti u Alternativnom izveštaju predstavljaju osnov za kritičko razmatranje mera iz Strategije i Akcionog plana koje institucije sprovode. Ovaj Alternativni izveštaj svojim sadržajem se fokusira na informacije o ispunjenosti aktivnosti iz određenih oblasti Akcionog plana koji prati Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije (političkih aktivnosti, pravosuđa, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta i medija).

Pored toga, ovaj izveštaj daje ocenu o kvalitetu realizovanih aktivnosti, odnosno da li su aktivnosti ispunjene u skladu sa predviđenim indikatorima. U cilju objektivnog sagledavanja postignutih rezultata sprovođenja Strategije i akcionog plana definisana je jasna metodologija prikupljanja i obrade podataka. Alternativni izveštaj sadrži nalaze, ocene mera, kao i preporuke za dalje postupanje odgovornih subjekata i ostalih organa javne vlasti. Izradom ovog izveštaja ispunjava se potreba za postojanjem sredstva verifikacije zaključaka iznetim u izveštajima obveznika strateških dokumenata.

Na osnovu takve činjenične podloge Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije biće u mogućnosti da usvoji precizne zaključke o sprovođenju propisanog u strateškim analize su aktivnosti koje su preduzimane u periodu od septembra 2013. godine do decembra 2015. godine i koje imaju uticaj na ostvarenje propisanog Strategijom i Akcionim planom. Osnovna svrha projekta je, pre svega, povećanje učešća i izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadzor nad sprovođenjem antikoruptivnih mera u određenim oblastima.

Ovaj izveštaj prati aktivnosti u sedam oblasti: političkih aktivnosti, pravosuđa, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta i medija. Druga svrha projekta je i povećanje transparentnosti i ažurnosti u radu institucija koje deluju u navedenim oblastima, kao i njihova veća posvećenost suštinskom ispunjavanju cilјeva postavlјenih strateškim antikorupcijskim dokumentima.

Projekat „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013 – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj“ u okviru koga je nastao ovaj Alternativni izveštaj podržala je Agencija za borbu protiv korupcije sredstvima Ambasade Kralјevine Norveške u Republici Srbiji kroz projekat „Mapiranje i nadgledanje odgovornih za suzbijanje korupcije u Srbiji“.

Preuzeto sa: Dijalog

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend