29. mar 2015.

Ministarstvo za rad: Zahteve za otpremnine u medijima podnosi osnivač medija

ministarstvo za radUdruženje novinara Srbije (UNS) nastavlja da informiše kolege o mogućnosti i načinu na koji novinari i medijski radnici medija u privatizaciji mogu, pre privatizacije, ostvariti pravo na otpremninu

Na pitanje UNS-a kome zaposleni u medijima zainteresovani za otpremnine treba da se jave kako bi ostvarili ovo pravo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navelo je da  Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, zahtev za otpremnine Ministarstvu za rad mora podneti subjekt privatizacije, a ne zaposleni pojedinačno.

Podsećamo, kako je UNS ranije pisao, za otpremnine se mogu prijaviti samo zaposleni u medijima koji su u postupku privatizacije i za koje je Agencija za privatizaciju objavila Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti.

Pre dostavljanja zahteva za obezbeđenje sredstava, kažu u Ministarstvu, subjekti privatizacije su dužni da:

1) Sagledaju poslovno i finansijsko stanje, kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa poslovno-finansijske konsolidacije, u skladu sa zakonom;

2) Formiraju tim za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih. Članovi tima u privrednim društvima mogu biti i predstavnici jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca osnovanih na nivou jedinica lokalne samouprave, privredne komore i dr.;

3) Utvrde pravnu i ekonomsku osnovanost utvrđivanja viška zaposlenih, kao i osnovanost statusne promene – izdvajanje pojedinih preduzeća ili delova tih preduzeća i njihovo osamostaljivanje na ekonomskim principima, u cilju racionalizacije poslovanja i broja zaposlenih, u skladu sa zakonom;

4) Obaveste Nacionalnu službu za zapošljavanje o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih;

5) Utvrde broj potrebnih radnika i ukupan višak zaposlenih, kao osnov za utvrđivanje nove organizacije i sistematizacije poslova, uz obavezu da organi upravljanja i drugi nadležni organi u čijem delokrugu rada je poslovanje privrednih društava, prilikom izrade Programa vode računa da isto može da obavlja svoju delatnost i nakon realizacije Programa;

6) Zaključe sporazum o međusobnom regulisanju prava i obaveza po osnovu rada, ukoliko prema zaposlenom koji je utvrđen kao višak imaju obaveze po bilo kom osnovu iz radnog odnosa;

7) Sprovedu anketu među zaposlenima o njihovim namerama i spremnosti za prihvatanje opcija za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja pre i nakon prestanka radnog odnosa;

8) Donesu predlog Programa i dostave ga reprezentativnim sindikatima i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o radu;

9) Razmotre predloge Nacionalne službe zapošljavanja i mišljenje sindikata i da ih obaveste o svom stavu, kao i da na osnovu predloženih mera aktivne politike zapošljavanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje sprovedu i organizuju potrebne aktivnosti;

10) Utvrde i dostave Program ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja;

Uz zahtev za obezbeđenje sredstava i program rešavanja viška zaposlenih, neophodno je da subjekt privatizacije Ministarstvu dostavi i: odluku nadležnog organa o usvajanju Programa rešavanja viška zaposlenih, odluku o formiranju tima za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih, važeći i novi akt o sistematizaciji i organizaciji poslova, mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje, mišljenje reprezentativnih sindikata, primer sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza po osnovu rada, kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata i izjavu direktora pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

Subjekti privatizacije koji imaju do pet zaposlenih, uz zahtev za obezbeđenje sredstava, dostavljaju samo program rešavanja viška zaposlenih, kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata i izjavu direktora pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostavljenih podataka.

U Ministarstvu za rad istakli su za UNS da oni “vrše prijem, obradu i odobravanje sredstava za rešavanje viška zaposlenih iz budžeta RS na osnovu podnetog zahteva i potrebne prateće dokumentacije.

„Sredstva iz budžeta Republike Srbije za ostvarivanje Programa odobravaju se rešenjem ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na predlog Radne grupe za razmatranje i ocenu dokumentacije Programa,” rekli su u Ministarstvu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend