19. feb 2015.

Pećinci: Raspisan konkurs za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja

pecinciOpština Pećinci raspisala je konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PEĆINCI
PREDSEDNIK OPŠTINE PEĆINCI
Broj: 40-75/2015-IV
Dana: 09.02.2015. godine
Pećinci

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14), člana 4, 6 i 9 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) i člana 6 Odluke o budžetu Opštine Pećinci („Službeni glasnik RS“ br. 31/14), Predsednik Opštine Pećinci, raspisuje:

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom 40-74/2015-IV od 09.02.2015. godine, sredstva u iznosu od 19.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a što predstavlja 95% ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Opštine Pećinci; a posebno o radu Opštine Pećinci, njenih organa, organizacija, ustanova i javnih preduzeće, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
II PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Opštine Pećinci namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duže od 3 godine.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1. dostupnost (pokrivenost frekvencijom i distribucija) medijskih sadržaja većem broju korisnika prvenstveno na terirotiji Opštine Pećinci
2. originalnost i značaj projekta za korisnike Opštine Pećinci

IV ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Sremske novine“, odnosno od 11.02.2015. godine do 26.02.2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.
V DOKUMENTACIJA

Prijava se podnosi putem jedinstvenih Obrazaca koji se mogu preuzeti sa sajta Opštine Pećinci: Obrazac 1 (prijava i tabela).

Učesnik Konkursa je obavezan da pored jedinstvenih Obrazaca priloži i sledeća dokumenata u jednom primerku:
1. fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. fotokopiju rešenja o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
3. fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. overenu izjavau/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. overenu izjavu da nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda odnosno overena izjava o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti kojom garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini Pećinci. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

Predloge slati do zaključenja Konkursa odnosno do 26.02.2015. godine na adresu: Opština Pećinci, Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci, za Konkursnu komisiju Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja a radi ostvarivanja javnog interesa ili lično na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Pećinci.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu Opštine Pećinci, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave slati do zaključenja Konkursa odnosno do 26.02.2015. godine putem pošte na adresu Opština Pećinci, Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci, za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja, a radi ostvarivanja javnog interesa ili lično na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Pećinci.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Pećinci, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon 022/400-766.

PREDSEDNIK OPŠTINE
dr Dubravka Kovačević Subotički

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend