29. mar 2022.

Dobiju novac na konkursu u Obrenovcu za tekstove u jednom mediju, ali ih objave u drugom, pa još – neregistrovanom

Umesto u listu Eko Palež, tekstovi u okviru projekata koje je iz budžeta sufinansirao Obrenovac sa 2,8 miliona dinara objavljivani su u listu Novi Palež koji nije u Registru medija, što je suprotno zakonu. U ugovorima s obrenovačkom opštinom čak je naveden lažni izdavač Eko Paleža, zbog čega pravnici smatraju da bi i predsednik opštine Miroslav Čučković, inače redovni kolumnista Novog Paleža, i njegovi službenici mogli i krivično da odgovaraju

Predsednik GO Obrenovac i kolumnista Miroslav Čučković mogao bi da odgovara (foto: Jasmina Prodanović / Cenzolovka)

Iako je beogradska opština Obrenovac iz budžeta dodelila Agenciji za izdavaštvo i marketing „Palež štampa“ 2,8 miliona dinara za objavljivanje priloga u listu Eko Palež, ugovoreni tekstovi su objavljeni u drugom listu – Novi Palež, koji je uočljivo isticao da su tekstovi finansirani sredstvima opštine.

Izdavač novina Eko Palež je istoimeno udruženje, osnovano u novembru 2018. godine, kada je i registrovalo novine. Umesto izdavača, međutim, na konkursima za projektno sufinansiranje štampanih medija Gradske opštine Obrenovac prijavljivala se preduzetnica Vesna Joksimović sa svojom Agencijom za izdavaštvo i marketing „Palež štampa“, garantujući realizaciju ugovorenih projekata u novinama Eko Palež potvrdom koju joj je izdalo istoimeno udruženje.

List Novi Palež je tokom te tri godine redovno objavljivao tekstove predsednika GO Obrenovac Miroslava Čučkovića, potpisnika svih ugovora o projektnom sufinansiranju sa Agencijom „Palež štampa“

Novi Palež je u Registar javnih glasila upisan u martu 2013. godine, a izdavač je Udruženje novinara Obrenovca – UNO. Počeo je da se distribuira i prodaje tek u avgustu 2018, o čemu je Cenzolovka ranije pisala. Izlazi najmanje jednom mesečno, navodno u tiražu od nekoliko hiljada primeraka, i prodaje se u Obrenovcu, Ubu, Lazarevcu i Lajkovcu.

Podaci o Novom Paležu preneti su u Registar medija, po njegovom osnivanju, iz Registra javnih glasila. Izdavač Novog Paleža do danas nije dostavio propisane podatke o mediju Agenciji za privredne registre, kako bi bio registrovan u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (ZJIM).

Član 44 ZJIM kaže da lokalna samouprava ne može da sufinansira projekte u mediju koji nije upisan u Registar medija u skladu sa zakonom, pod pretnjom prekršajne kazne. U takvom mediju, navodi se u zakonu, ni javna preduzeća ne mogu da se oglašavaju, niti da koriste druge usluge.

Glavni i odgovorni urednik i Novog Paleža i Eko Paleža je Momčilo Joksimović. Istovremeno je i zakonski zastupnik Udruženja novinara Obrenovca i Udruženja „Eko Palež“, izdavača istoimenih novina. Preduzetnica i vlasnica Agencije „Palež štampa“ Vesna Joksimović je njegova supruga. Sedište agencije i oba udruženja je na istoj adresi u Obrenovcu – Vojvode Mišića 205.

Lokalnoj upravi ništa nije sporno

Nijedan od tri ugovora o projektnom sufinansiranju između Opštine Obrenovac i preduzetnice Vesne Joksimović ne sadrži matični broj i PIB Agencije „Palež štampa“, niti registarski broj lista Eko Palež. U sva tri ugovora sa Gradskom opštinom Obrenovac Agencija „Palež štampa“ naziva se „izdavač medija“ iako je Udruženje „Eko Palež“ registrovani izdavač novina u kojim su tekstovi ugovoreni.

Da Agencija „Palež štampa“ nije izdavač medija potvrdio je i Viši sud u Beogradu. Presudom je utvrdio da u sudskom sporu, nevezanom za projektno sufinansiranje, nema pasivne legitimacije Agencije „Palež štampa“ jer nije upisana kao izdavač medija, zbog čega se ne može tako ni tretirati ni predstavljati.

Izdavač Novog Paleža dužan je da po pravnosnažnim presudama plati više stotina hiljada dinara nakon postupaka koje su vodili građani protiv urednika Momčila Joksimovića zbog kontinuiranog vređanja, omalovažavanja, degradiranja

Fakture, plaćene sa namenskog računa Agencije „Palež štampa“ i dostavljene uz finansijske i narativne izveštaje o realizaciji projekata, odnose se na list Novi Palež – a ne na Eko Palež, u kome je trebalo da se realizuju prema ugovoru.

Nadležno odeljenje Gradske opštine Obrenovac nema završni finansijski i narativni izveštaj za 2020. godinu, koji je zakonska obaveza korisnika sredstava i uslov za učešće na narednom konkursu.

Na pitanje Cenzolovke da li je i ko kontrolisao izveštaje o projektima, Uprava GO Obrenovac je odgovorila: „Učesnik konkursa za kojeg tražite informacije uredno je dostavljao navedene izveštaje, kako na mesečnom nivou, budući da su uplate vršene sukcesivno, tako na godišnjem nivou.“

„Shodno navedenom“, kaže se dalje u odgovoru, „nije bilo potrebe za dodatnim uvidom u celokupnu dokumentaciju, kao i drugim radnjama u skladu sa članom 8 predmetnih ugovora, a za koje potrebe, odnosno radnje bi predsednik gradske opštine ovlastio određena lica gradske opštine, a izdavač medija bio u obavezi da takav uvid i drugo omogući.“

List Novi Palež je, inače, tokom te tri godine redovno objavljivao tekstove predsednika GO Obrenovac Miroslava Čučkovića, potpisnika svih ugovora o projektnom sufinansiranju sa Agencijom „Palež štampa“, najpre kao povremene komentare, a zatim kao redovnu kolumnu pod nazivom „Čučkove minijature“, koja se i danas objavljuje.

Nenadić: Zakon prekršen, ugovori ništavi

Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, smatra da su iz navedenih razloga ugovori između GO Obrenovac i preduzetnice Vesne Joksimović ništavi i da je odgovornost na predsedniku opštine i opštinskim službenicima što nisu uvideli da se ne realizuju u listu Eko Palež.

„Ugovori o sufinansiranju medijskih projekata zaključeni su protivno Zakonu o javnom informisanju i medijima (Zakon o JIM) i ništavi su. Čak i u slučaju da za to nije znao predsednik opštine, nedostatak su morali da utvrde opštinski službenici, uvidom u Registar medija. Ukoliko su predsednik i službenici svesno prenebregli činjenicu da na konkursu učestvuje neko ko se lažno predstavlja kao izdavač medija Eko Palež, mogli bi i krivično da odgovaraju. To je takođe osnov da oni izdavači koji su ostali ispod crte na medijskom konkursu zatraže odštetu od GO Obrenovac. Dalje, kada su predstavnici GO Obrenovac uvideli da projekat nije realizovan preko Eko Paleža nego preko Novog Paleža, morali su da zatraže povraćaj sredstava, i počinili su krivično delo time što nisu tražili povraćaj. Istina, možda bi tužilac odlučio da ih ne goni, jer naizgled nema štete, projekat je realizovan preko drugog lista. Ipak, kako vidimo, štete ima, jer izdavač tog drugog lista ne bi ni smeo da učestvuje na konkursu, tako da su u svakom slučaju oštećeni konkurenti sa konkursa.“

Ugovori javnih preduzeća iz Obrenovca sa Agencijom „Palež štampa“ karakteristični su po tome što se, izuzev jednog, u njima ne navodi naziv lista u kome će biti realizovani, a nijedan ne navodi registarski broj medija

Slobodan Kremenjak, advokat i ekspert za medijsko pravo, smatra da bi neki državni organ trebalo da proveri jasne indicije da se čudne stvari dešavaju prilikom dodele budžetskih sredstava za projektno sufinansiranje medija i realizacije tih projekata u GO Obrenovac. Ako ne Budžetska inspekcija ili Državni revizor, onda bar Komisija za kontrolu državne pomoći (KKDP), koja ima nadležnosti jer je reč o državnoj pomoći u oblasti javnog informisanja. KKDP, između ostalog, ima i poseban postupak koji se zove postupak naknadne kontrole.

„Zakonom o kontroli državne pomoći predviđen je postupak naknadne kontrole u kome KKDP može da odredi upravne mere, a između ostalih i meru vraćanja svih para koje su primljene, sa kamatom. Kao specijalizovani državni organ koji se bavi kontrolom državne pomoći KKDP bi morala prva da prati takve stvari i rešava ih sistemski. Da bi i tužilaštvo nešto preduzelo, definitivno bi poverioci morali da podnesu krivičnu prijavu za delo oštećenje poverilaca. Ali pojedinačne presude za ovo delo su rešenja za pojedinačne slučajeve. Kada bi KKDP u par slučajeva projektnog sufinansiranja, gde utvrdi nepravilnosti, naredila povraćaj sredstava, svi bi počeli da vode računa o tome šta rade. Takođe, izabrana i imenovana lica snose odgovornost, ali bi neki organ morao prvo da utvrdi da je bilo nenamenskog trošenja sredstava ili nepravilnosti u raspolaganju budžetom. Izabrana i imenovana lica nisu odgovorna i nisu kriva sve dok državni organi poput Budžetske inspekcije ili Državnog revizora ne utvrde nepravilnosti i dok odgovornost ne bude utvrđena u sudskom postupku, jer su ta dva organa zajedno sa KKDP oni koji treba da obraćaju pažnju (na nezakonitosti u ovakvim postupcima).“

Komisija za kontrolu državne pomoći je u odgovoru na pitanja Cenzolovke pojasnila da se njena uloga sastoji u utvrđivanju postojanja državne pomoći i ocenjivanju formalno-pravne usklađenosti državne pomoći sa pravilima za dodelu državne pomoći, te da njihova nadležnost nije oblast kaznenog prava.

„Imajući u vidu“, ističe se u odgovoru KKDP, „da su Zakonom o JIM, ali i pratećim Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, propisane odgovarajuće obaveze i dužnosti u pogledu dostavljanja narativnog i finansijskog izveštaja o sprovedenim aktivnostima, kao i dokaz o realizaciji projekta, neophodno je o istom obavestiti organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou koji dodeljuje sredstva, a koji je dužan da uputi zahtev za povraćaj sredstava ukoliko takve obaveze nisu ispunjene. U slučaju da su dodeljena sredstva suprotno kriterijumima iz odgovarajućih propisa o javnom informisanju (Zakonu i Pravilniku), neophodno je obratiti se drugim nadležnim organima u zavisnosti od vrste povrede zakonske obaveze.“

KONTINUIRANO VREĐANJE, OMALOVAŽAVANJE, DEGRADIRANJE

Naspram više od devet miliona dinara iz ugovora sa opštinom i javnim preduzećima, realizovanih u listu Novi Palež, izdavač Udruženje novinara Obrenovca je po pravnosnažnim i izvršnim presudama dužan da plati više stotina hiljada dinara, bez sudskih troškova i troškova izvršenja.

Reč je o jednom krivičnom i više parničnih postupaka koje su vodili građani protiv glavnog i odgovornog urednika Momčila Joksimovića zbog kontinuiranog vređanja, omalovažavanja, degradiranja, pisanja u suprotnosti sa standardima profesionalnog novinarstva i kršenja Kodeksa novinara Srbije.

Reč je o političkim i drugim neistomišljenicima, pripadnicima verskih i nacionalnih manjina ili osobama koje iz nekog razloga nisu po volji glavnom i odgovornom uredniku Novog Paleža.

Od sedam mera javne opomene Saveta za štampu novinama Palež i Novi Palež zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije, tri su izrečene tokom trajanja projekata medijskog sufinansiranja, a poslednja 2020. godine.

Sud časti Udruženja novinara Srbije je 2012. godine odlučio da Momčilu Joksimoviću, tada „glavnom i odgovornom uredniku lista Palež iz Obrenovca izrekne meru trajnog isključenja iz Udruženja novinara Srbije“.

Savet za štampu je na pitanje Cenzolovke odgovorio da prema njihovim podacima „Gradska opština Obrenovac od 2015. godine do danas nijednom nije tražila informacije od Saveta za štampu“ o eventualno izrečenim merama protiv učesnika na konkursima projektnog sufinansiranja, iako je to predviđeno Pravilnikom o sufinansiranju proizvodnje medijskih sadržaja za štampane i onlajn medije (portale).

U ugovorima „zaboravljen“ naziv medija

Agencija „Palež štampa“, odnosno preduzetnica Vesna Joksimović, ugovarala je poslove kao izdavač medija i sa javnim preduzećima iz Obrenovca.

Svi tekstovi proistekli iz ugovora sa javnim preduzećima od 2019. do 2021. godine objavljivani su u listu Novi Palež.

Opština Obrenovac ima osam javnih preduzeća. Prema podacima dostupnim Cenzolovci, tokom ove tri godine agencija je od njih šest naplaćivala najmanje 176.000,00 dinara mesečno, odnosno više od dva miliona dinara godišnje.

Ukoliko su predsednik i službenici svesno prenebregli činjenicu da na konkursu učestvuje neko ko se lažno predstavlja kao izdavač medija Eko Palež, mogli bi i krivično da odgovaraju (Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija)

Dva preostala javna preduzeća odbacila su zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Poverenik za informacije od javnog značaja pokrenuo je postupke za utvrđivanje osnovanosti odbijanja zahteva.

Ugovori javnih preduzeća iz Obrenovca sa Agencijom „Palež štampa“ karakteristični su po tome što se, izuzev jednog, u njima ne navodi naziv lista u kome će biti realizovani, a nijedan ne navodi registarski broj medija.

U jednom od njih, Agencija „Palež štampa“ kao „pružalac usluge“ jasno se određuje kao izdavač lista rečima „u redovnim izdanjima lista pružaoca usluge“. Vrednost pojedinih ugovora je tik ispod limita za sprovođenje javnih nabavki po prethodnom zakonu, koja je bila 500.000 dinara bez PDV-a na godišnjem nivou.

„Sve i da nema spornih stvari oko izdavača medija, ugovori sa javnim preduzećima više liče na plaćanje da medij promoviše preduzeće kroz informativne priloge nego što je reč o zakupu oglasnog prostora“, kaže Nenadić. „Kad je reč o oglašavanju javnih preduzeća, njima nije zabranjeno da se oglašavaju u novinama čiji je izdavač u blokadi, za razliku od situacije kad se novac deli na konkursu. Međutim, činjenica da ugovor o oglašavanju nije zaključen sa izdavačem već sa drugim licem, za koje se ne vidi u kakvom je poslovnom odnosu sa izdavačem, ukazuje na neke skrivene motive. Taj skriveni motiv je izigravanje interesa poverilaca. Zato su i ovi ugovori ništavi. Poverioci imaju i pravo i interes da ih ospore na sudu i da naplate makar deo potraživanja. Ako UNO duguje i neke poreze, onda bi postupak za oglašavanje ništavosti trebalo da pokrene republički ili beogradski ili opštinski javni pravobranilac, u zavisnosti od vrste poreza. Takođe, oštećenje poverilaca može biti krivično delo.“

Zamenica gradskog pravobranioca Zorica Cupara na pitanje Cenzolovke da li je bilo interesovanja, konsultacija ili pitanja od strane GO Obrenovac i javnih preduzeća iz Obrenovca o projektnom sufinansiranju, oglašavanju i zakupu prostora u medijima, odgovorila je da „u navedenom periodu nije traženo ni dato mišljenje ni po jednom ugovoru između GO Obrenovac i javnog preduzeća i neke medijske kuće ili izdavača“.

A PDV?

Udruženje novinara Obrenovca, izdavač lista Novi Palež, od kraja 2017. godine nema poslovne aktivnosti i ne ostvaruje prihode. Proverom u Registru PDV obveznika Poreske uprave, Cenzolovka je ustanovila da pored preduzetnice Vesne Joksimović, nijedan od izdavača medija (UNO i Udruženje „Eko Palež“) „nije nikada bio u PDV sistemu“.

S druge strane, kupovinom lista Novi Palež plaća se PDV obračunat po stopi od 10 odsto za dnevne novine, iako je reč o novinama koje izlaze polumesečno ili mesečno, zbog čega bi stopa PDV-a trebalo da bude 20 odsto. Osnovni sud je pravnosnažnom presudom utvrdio da nije reč o dnevnim novinama.

Ekspert za medijsko pravo Slobodan Kremenjak smatra da bi neki državni organ trebalo da proveri jasne indicije da se čudne stvari dešavaju prilikom dodele sredstava za projektno sufinansiranje medija i realizacije tih projekata u GO Obrenovac

Agencija „Palež štampa“ nije se upisala kao izdavač lista Novi Palež u Registar medija i preuzela izdavačka prava od UNO. Svejedno je u ime UNO plaćala putne troškove, troškove štampanja, tehničko uređenje lista i ugovarala zakup i prodaju oglasnog prostora u listu Novi Palež, ostavljajući utisak da nastupa kao izdavač lista. Agencija „Palež štampa“ i redakcija lista Novi Palež imaju istu adresu za elektronsku poštu.

Faktički, preduzetnica Vesna Joksimović od 2019. godine do danas preko svoje agencije u pravnom prometu zastupa izdavače dva medija, UNO i Udruženje „Eko Palež“, i dva medija, Novi Palež i Eko Palež.

Agencija „Palež štampa“ prisvaja prihode izdavača medija čiji je zakonski zastupnik Momčilo Joksimović, njima raspolaže i operiše, i pri tome, prema mišljenju pravnika, oštećuje poverioce UNO, uključujući i Republiku Srbiju zbog prihoda od PDV-a i, potencijalno, poreza na dohodak građana.

U konkursnom postupku Agencija „Palež štampa“ zastupa izdavača Udruženje „Eko Palež“ i medij pod istim imenom. Formalne uslove konkursa „Eko Palež“ zadovoljava. S druge strane, o realizaciji ugovorenih medijskih sadržaja po konkursima, izveštava u ime izdavača UNO i lista Novi Palež.

UNO nema nikakve obaveze prema Gradskoj opštini Obrenovac, niti bilo kakve obaveze može preuzeti jer je u blokadi i bez prihoda, a list Novi Palež, koji izdaje, nije upisan u Registar medija u skladu sa Zakonom o JIM.

Predsednik GO Obrenovac Miroslav Čučković i preduzetnica Vesna Joksimović do objavljivanja teksta nisu dostavili odgovore na pitanja Cenzolovke poslata mejlom.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend