26. dec 2017.

Zelena grana

Po ko zna ko­ji put ak­tu­el­ni mi­ni­star kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja Vla­dan Vu­ko­sa­vlje­vić jav­no je obe­ćao „ka­ko oče­ku­je da će bi­ti re­šen sta­tus agen­ci­je Tan­jug i li­sto­va ’Ve­čer­nje no­vo­sti’ i ’Po­li­ti­ka’, od­no­sno uče­šće dr­ža­ve u vla­sni­štvu tih me­di­ja”. Na pr­vi po­gled ni­šta neo­bič­no, re­klo bi se da mi­ni­star sa­mo ra­di svoj po­sao. Ma­lo du­blji po­gled u nje­go­va obe­ća­nja na ovu te­mu ot­kri­va ve­li­ku, dra­ma­tič­nu neo­ba­ve­šte­nost, tač­ni­je ne­in­for­mi­sa­nost mi­ni­stra in­for­mi­sa­nja, ko­ji od po­čet­ka slu­žbo­va­nja u vla­di ni­je ot­krio da list „Po­li­ti­ka” ni­je u kri­zi pa mu, zbog to­ga, i ne tre­ba ni­či­ja po­moć da iz te ne­po­sto­je­će kri­ze iza­đe.

List „Po­li­ti­ka” ne namerava da se bavi sudbinom Tan­juga i „Ve­čer­njih no­vo­sti”, ali nas i te ka­ko in­te­re­su­je sve što se ti­če na­ših no­vi­na. A tu već ima­mo stal­ni pro­blem s mi­ni­strom Vu­ko­sa­vlje­vi­ćem, ko­ji od po­čet­ka man­da­ta na­ja­vlju­je ne­ko re­še­nje za „Po­li­ti­ku”. Ovo­ga pu­ta je nad­ma­šio se­be iz­ja­vom da „mo­ra­mo da iza­đe­mo na ze­le­nu gra­nu u fi­nan­sij­skom smi­slu, vla­snič­kom smi­slu i struk­tu­ral­nom smi­slu”. I sve to u pr­voj po­lo­vi­ni 2018. go­di­ne.


Ceo tekst pročitajte na sajtu lista „Politika“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend