03. nov 2022.

RJT statistika napada na novinare 2016-2022.

Povodom 2. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima Republičko javno tužilaštvo objavilo je podatke o postupanju ovog organa u slučajevima napada na novinare u poslednjih 6 godina

Unsplash

Tokom 2022. godine javnim tužilaštvima podnete su 62 krivične prijave/izveštaja u vezi sa događajima izvršenim na štetu novinara (formirana su 63 predmeta), od toga 3 predmeta su formirana u januaru, 4 u februaru, 9 u martu, 12 u aprilu, 3 u maju, 10 u junu, 5 u julu, 7 u avgustu i 10 predmeta u septembru.

U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 2 predmeta doneta je osuđujuća presuda (u jednom predmetu u toku je postupak po žalbi)
 • u 6 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 10 predmetu doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 3 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 7 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji
 • u 31 predmetu stavljen je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja.
 • u 4 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 18 predmeta, što predstavlja 28,57% ukupnog broja predmeta.

U periodu od 01.01.2016. do 30.09.2022. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirana su 423 predmeta u vezi sa događajima na štetu novinara.

Od ukupno 423 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 174 predmeta (41,31%), dok u 249 predmeta (58,87%) postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

U ukupnom broju predmeta (423), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 46 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 18 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
 • u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, koji je u potpunosti izvršen
 • u 4 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva
 • u 5 predmeta doneta je oslobađajuća presuda, od kojih jedna nije pravosnažna
 • u 94 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
 • u 78 predmetu doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
 • u 14 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 15 predmetu u toku je sprovođenje dokaznih radnji
 • u 67 predmeta stavljen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 76 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 251 predmeta, što predstavlja 59,34% ukupnog broja predmeta.

U 249 predmeta u kojima je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, preduzete su sledeće radnje:

 • u 66 predmeta (26,51%) je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi,
 • u 97 predmeta (38,96%) u toku su dokazne radnje, istraga, primena oportuniteta ili je u toku glavni pretres pred nadležnim sudom,
 • u 10 predmeta (4,02%) sud je odbio ili odbacio optužni akt ili oslobodio optuženog i
 • u 76 predmeta (30,51%) ni nakon preduzimanja predistražnih radnji potencijalni učinilac nije identifikovan.

Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

2021. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine javnim tužilaštvima na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja formirano je 87 predmeta u vezi sa događajima na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja.

U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 8 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 18 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 14 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 5 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 3 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 26 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 12 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmeta, što predstavlja 47,13% ukupnog broja predmeta.

2020. godina

U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 31.12.2020. godine formirano je 58 predmeta. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 5 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, koji je u potpunosti izvršen
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 15 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 8 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca
 • u 4 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 3 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 7 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 8 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 36 predmeta, što predstavlja 62,07% ukupnog broja predmeta.

2019. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 62 događaja (62 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 18 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih jedna u odnosu na maloletnog učinioca
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • u 11 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca
 • u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 1  predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 47 predmeta, što predstavlja 75,81% ukupnog broja predmeta.

2018. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 57 događaja (57 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 17 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)
 • u 10 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji
 • u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 68,42% ukupnog broja predmeta.

2017. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 38 događaja (38 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 3 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva
 • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
 • u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 5 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države
 • u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 28 predmeta, što predstavlja 73,68% ukupnog broja predmeta.

2016. godina

Shodno podacima iz posebne evidencije, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 58 događaja (58 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

 • u 4 predmeta doneta je osuđujuća presuda
 • u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti
 • u 2 predmeta sud je odbio optužni akt javnog tužioca
 • u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave
 • u 20 predmeta doneta službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
 • u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja
 • u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmetu, što predstavlja 70,69% ukupnog broja predmeta.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend