11. nov 2021.

Pravosnažna presuda protiv RTV Pančevo po tužbi sutkinje Stanke Simonović

Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu od 15. aprila kojom su RTV Pančevo i odgovorni urednik Miroslav Milakov dužni da na ime naknade nematrijalne štete, u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, isplate sutkinji Stanki Simonović iznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom. Tuženi su obavezni i da sutkinji solidarno na ime naknade troškova parničnog postupka isplate iznos od 66.800 dinara, navodi se u presudi.