08. okt 2016.

Savet za štampu: Smernice za onlajn novinare

Savet za štampu, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih i onlajn medija i novinskih agencija, objavilo je danas smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju

U saopštenju se objašnjava da je Kodeks novinara Srbije podjednako primenjiv na sve medije, bez obzira na način njihovog plasiranja, ali da Savet smatra da je neophodno dati odgovarajuće tumačenje i smernice radi uspešne i pravilne primene profesionalnih standarda i u onlajn okruženju.

Smernice su podeljene na deset poglavlja koja prate strukturu Kodeksa novinara Srbije, a primenjivaće se „na medije i kanale komunikacije u odnosu na koje Savet za štampu u skladu sa svojim Statutom ima nadležnost, ali i na druge subjekte koji se bave novinarstvom u najširem smislu a koji su spremni da prihvate nadležnost Saveta za štampu“.

Prvo poglavlje je „Istinitost izveštavanja“ i u njemu se ističe da se informacije moraju plasirati u skladu sa pravilima novinarske profesije, uz puno poštovanje prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno informisani o pitanjima od javnog značaja.

Nije dozvoljeno objavljivanje izmišljene komunikacije, kao ni izmena (i potonje objavljivanje) komunikacije koja je takva da promeni njeno izvorno značenje, kontekst, smisao i prikaz (na primer: tendenciozno skraćivanje tekstova, kropovanje fotografija, montaža video zapisa, navodi se u smernicama.

Slede poglavlja „Nezavisnost od pritiska“, „Sprečavanje korupcije i sukoba interesa“, „Odgovornost novinara“ i „Novinarska pažnja“.

Posebnim poglavljem je uređeno i pitanje odnosa prema izvorima informisanja, ali i poštovanje privatnosti i autorstva.

Privatni podaci i zapisi, uključujući tu i privatne fotografije, video i druge zapise koje je privatna osoba objavila putem društvenih mreža ili drugih platformi moguće je objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe, osim u slučajevima kada interes javnosti preteže nad pravom na privatnost, i to u meri u kojoj je to neophodno da se ostvari svrha izveštavanja, navodi Savet za štampu.

Završeno poglavlje u smernicama je posvećeno zaštiti novinara i u tom delu se precizira da za njega potpuno važe standardi koji su dati u Kodeksu novinara Srbije.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend