17. jun 2016.

ZAPISNICI SA SEDNICA UO RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE: Smenjivanje u velikoj žurbi

Protest Podrži RTV u Novom Sadu

Protest Podrži RTV u Novom Sadu, foto Facebook

U zapisnicima sa sednica Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine vidi se kako je direktor programa RTV Slobodan Arežina smenjen u istom danu, na hitno sazvanoj sednici, 10 minuta pošto je na prethodnoj sednici raspravljano o njegovom radu pod tačkom „razno“. Arežina optužen da nema Plan proizvodnje i emitovanja, čije donošenje nije njegova obaveza

Upravni odbor Radio-televizije Vojvodine iskoristio je određene nejasnoće u Statutu RTV prilikom iniciranja smene direktora programa Slobodana Arežine, dok je sednica na kojoj se glasalo o smeni sazvana suprotno Poslovniku o radu Upravnog odbora RTV, pokazuje analiza zapisnika sa sednica Upravnog odbora pokrajinskog javnog servisa.

Bivšeg direktora programa RTV Slobodana Arežinu Upravni odbor RTV smenio je 4. maja zbog, kako je navedeno, zanemarivanja dužnosti direktora programa, te pada gledanosti programa pokrajinskog javnog servisa.

Predlog za raspravu o odgovornosti direktora programa i inicijativa za njegovu smenu nisu, međutim, potekli od tadašnjeg generalnog direktora RTV Srđana Mihajlovića (ostavku podneo 13. maja), već od predsednika Upravnog odbora Jove Radića.

Žurilo se sa smenama: Dve sednice UO istog dana

To pokazuju zapisnici sa sednica Upravnog odbora, koji su Cenzolovci dostavljeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Iz tih zapisnika se takođe vidi da se o Arežini raspravljalo na dve sednice Upravnog odbora, koje su održane istog dana i između kojih je prošlo deset minuta.

„Tokom pet godina nikad se nisam srela s terminom ‘Plan proizvodnje i emitovanja’. Akt za koji sadašnji Upravni odbor tereti Slobodana Arežinu nije ni u zakonu ni u Statutu njegova obaveza. Sva opšta akta Upravnom odboru predlaže generalni direktor“

(Bivša predsednica UO RTV dr Vanja Barišić Joković)

Ti zapisnici otkrivaju i zanimljivu pozadinu smene direktora programa: rasprava o propustima Slobodana Arežine uopšte nije bila predviđena kao tačka dnevnog reda 165. sednice, već je ta tema, na predlog predsednika UO Jove Radića, otvorena pod tačkom „razno“.

Kada je Upravni odbor jednoglasno konstatovao odgovornost direktora programa, a kako utvrđeni dnevni red nije bilo moguće menjati tokom sednice, već nakon deset minuta, na predlog predsednika UO, održana je nova, 166. sednica i na njoj se kao prva tačka dnevnog reda našla Odluka o razrešenju direktora programa RTV.

Na prvoj od dve sednice UO koje su održane 4. maja, omča oko vrata Slobodana Arežine stezala se tokom rasprave po dve tačke dnevnog reda.

U raspravi o „Informaciji o auditorijumu RTV za period januar-mart 2016“ članovima UO predočeni su podaci o padu gledanosti i slušanosti programa RTV u odnosu na prvi kvartal 2015, kao i posećenosti sajta RTV.

Tome je, međutim, prethodila napomena generalnog direktora Srđana Mihajlovića o tome da je u prvoj polovini 2015. godine zbog gašenja analognih predajnika i prelaska na digitalno emitovanje programa „došlo do promena u načinu emitovanja i prijema televizijskog programa koje su znatno uticale na ponašanje televizijskog auditorijuma u Vojvodini u narednom periodu“.

Jednoglasna smena po čudnoj proceduri

U okviru tačke „razno“, predsednik UO Jova Radić pokreće pitanje famoznog Plana proizvodnje i emitovanja, za koji je, „proučavajući akta koja su dostavljena članovima Upravnog odbora“, ustvrdio da nedostaje.

Nakon što je generalni direktor RTV potvrdio da taj akt još nije donet, te da se njegovo nedonošenje „može smatrati propustom direktora programa u koordinaciji sa medijima u oblasti planiranja“, na Radićev predlog Upravni odbor usvaja zaključak u kojem se ne konstatuje samo zanemarivanje dužnosti direktora programa zbog nedonošenja Plana proizvodnje i emitovanja, već i zbog – pada gledanosti.

Mihajlović posle toga priznaje da, uz Arežininu odgovornost, postoji i njegova odgovornost za nedonošenje Plana proizvodnje i emitovanja, ali Radić na to uzvraća da po zakonu i Statutu po ovom pitanju „nema direktne odgovornosti generalnog direktora“.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, predsednik UO saziva novu sednicu, s predlogom da prva tačka dnevnog reda bude Odluka o razrešenju direktora programa RTV.

Na toj sednici, koja je trajala svega 15 minuta, Upravni odbor je jednoglasno smenio Slobodana Arežinu s mesta direktora programa RTV, na kojem je proveo nepunih godinu dana.

Rasprava o propustima Slobodana Arežine uopšte nije bila predviđena kao tačka dnevnog reda, već je ta tema, na predlog predsednika UO Jove Radića, otvorena pod tačkom „razno“

U zapisniku sa te sednice, međutim, stoji da je predlog za Arežininu smenu dao predsednik Upravnog odbora „na osnovu diskusije generalnog direktora i ocene o direktnoj odgovornosti direktora programa“.

Navodeći razlog za smenu, predsednik UO se pozvao na član 36 tačka 5 Statuta RTV, gde se kao osnov za razrešenje direktora programa navodi i „ako zanemaruje ili nesavesno obavlja svoje dužnosti“.

U istom članu, interesantno, stoji i to da će Upravni odbor razrešiti direktora programa – na predlog generalnog direktora.

Takođe, u članu 25 tačka 10 Statuta RTV piše da generalni direktor „predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje glavnih i odgovornih urednika, kao i direktora programa“.

Jedan pak drugi član Statuta RTV (čl. 21), a tako stoji i u Zakonu o medijskim javnim servisima (čl. 19), izričit je u tome da UO „obrazloženu odluku o imenovanju glavnih i odgovornih urednika i direktora programa donosi na predlog generalnog direktora“. Nema ni reči o predlogu za razrešenje.

O tome ko zapravo može da inicira razrešenje urednika i direktora programa, pravnici imaju različita gledišta.

Stav Milene Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava jeste da pravo da inicira razrešenje direktora programa nije samo u rukama generalnog direktora.

„Bez obzira na to što kao nadležnost generalnog direktora stoji predlaganje imenovanja i razrešenja programskog direktora, mislim da je na osnovu odredbe 21 Statuta, Upravni odbor imao pravo samoinicijativno da inicira razrešenje direktora programa, budući da navedeni član 21 Statuta ne propisuje nikakve dodatne uslove za iniciranje razrešenja. Generalni direktor, dakle, ima pravo da inicira razrešenje, ali ne vidim zakonsku prepreku da ovo razrešenje inicira i sam Upravni odbor“, ocenila je za Cenzolovku Milena Vasić.

Poznati novosadski advokat Vladimir Horovic, međutim, tvrdi da Upravni odbor ne može da dela mimo generalnog direktora.

„Upravni odbor nije ovlašćen da smenjuje urednike i direktore programa bez prethodnog predloga za smenu od strane generalnog direktora RTV. Ukoliko su ti navodi tačni, vidi se potpuna nezakonitost u postupanju“, kazao je Horovic listu Danas.

Smenjeni direktor programa RTV pak smatra da je njegovo razrešenje moralo da se temelji na pismenom predlogu generalnog direktora, ali da o postojanju takvog predloga nema dokaza. Arežina za Cenzolovku potvrđuje da mu je uručena Odluka o razrešenju, koju je potpisao predsednik Upravnog odbora, kao i kopija zapisnika sa sednice UO.

„Ni u Odluci o razrešenju, ni u zapisniku sa sednice Upravnog odbora nema pomena o pismenom predlogu tadašnjeg generalnog direktora za moju smenu, što je bila obaveza prema Statutu RTV“, kazao je Arežina i dodao da ima saznanja o tome da je takav predlog upućen tek usmeno.

Zašto hitna sednica?

Slobodan Arežina smenjen je na sednici koju je predsednik Upravnog odbora sazvao svega 10 minuta po okončanju prethodne.

Tako barem piše u zapisniku sa 165. sednice.

„Nakon što je konstatovao da je iscrpljen dnevni red i buduću da se dnevni red u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog odbora ne može menjati nakon što je utvrđen na početku sednice, predsednik je zaključio 165. sednicu i obavestio prisutne da odmah saziva narednu sednicu, sa sledećim tačkama dnevnog reda…“

Prethodna, 165. sednica okončana je, prema zapisniku, u 19.50, a nova je počela u 20 časova.

Postoji, dakako, mogućnost da su članovi Upravnog odbora unapred bili obavešteni o tome da će istog dana biti održane dve sednice. Zapisnici o tome, avaj, ništa ne govore. Oni koji pak mogu, to očito ne žele.

Cenzolovka je u protekle dve nedelje svakodnevno pokušavala da dođe do predsednika Upravnog odbora Jove Radića i od njega dobije komentar o sednicama Upravnog odbora, donetim odlukama, kao i, naravno, okolnostima zakazivanja sednica. Međutim, nakon što je isprva pristao na razgovor, Radić je posle nekoliko dana prestao da odgovora i na pozive i na SMS-ove.

Razgovor za Cenzolovku odbio je i sada već bivši generalni direktor RTV Srđan Mihajlović, kao i pojedini članovi UO s kojima smo kontaktirali.

Ako je Arežina smenjen na „hitnoj sednici“, postavlja se pitanje šta je u njegovoj odgovornosti toliko kapitalno da, eto, nije moglo da sačeka redovno zakazanu sednicu UO. Gledanost bi u međuvremenu još više opala? Stigao bi da UO dostavi Plan proizvodnje i emitovanja?

Ukoliko je zaista reč o unapred planiranim vezanim sednicama, ovaj Upravni odbor, konstituisan 19. aprila, moraće ozbiljno da se pomuči kako bi bio uvažavani „organ javnog medijskog servisa“.

Jer, makar sa stanovišta procedure i zaklinjanja u demokratske principe delovalo bi providno ukoliko su istovremeno zakazane dve sednice UO – jedna na kojoj tek treba da se utvrdi nečija eventualna odgovornost, i odmah potom druga – na kojoj se ta neodgovornost (dvotrećinskom većinom) sankcioniše smenom. Sve ovo, naravno, ne isključuje postojanje dogovora između članova UO, ali to je onda neka druga priča – istina, ne naročito strana ovom podneblju.

Dabome, Poslovnik o radu UO RTV poznaje održavanje sednica „u hitnim slučajevima“ (član 16), i u tim okolnostima sednica se može „sazvati i na sam dan održavanja, u kom slučaju se dostava poziva i materijala vrši elektronskom poštom i na drugi pogodan način, pri čemu se članovi Upravnog odbora i telefonom obaveštavaju o slanju poziva i materijala za sednicu Upravnog odbora“.

Ako je Arežina smenjen na „hitnoj sednici“, postavlja se pitanje šta je u njegovoj odgovornosti toliko kapitalno da, eto, nije moglo da sačeka redovno zakazanu sednicu UO. Gledanost bi u međuvremenu još više opala? Stigao bi da UO dostavi Plan proizvodnje i emitovanja?

Da li je u takvim okolnostima do kraja poštovana odredba Poslovnika? Jesu li članovi UO na vreme dobili poziv i materijal za sednicu? Ako jesu, kad im je stigao? I, naposletku, šta se nalazilo u tom materijalu? Biografija kandidata za v.d. direktora programa koga je trebalo da izaberu ali nakon što na prethodnoj sednici, u okviru tačke „razno“, najpre većinom glasova utvrde da je Arežinina odgovornost tolika da više ne može da ostane na toj funkciji?

„Za mene je, kao pravnicu, u ovom slučaju ključno pitanje da li je ostanak direktora na funkciji do redovnog sazivanja sednice i dostavljanja materijala u Poslovnikom predviđenom roku mogao da proizvede štetu za RTV“, smatra Milena Vasić. „Ako je odgovor na ovo pitanje potvrdan, onda je sazivanje hitne sednice bilo opravdano, u suprotnom, nije bilo razloga da se ne sazove redovna sednica u propisanim rokovima. Osim toga, mišljenja sam da je, kako se ovde radi o jednoj vrsti disciplinske odgovornosti, odnosno smeni zbog zanemarivanja dužnosti direktora, lice koje je smenjeno zbog zanemarivanja dužnosti imalo pravo da bude pozvano da se izjasni o ovim navodima protiv njega.“

Razlozi za smenu

Odgovornost Slobodana Arežine pokrenuta je u okviru tačke „razno“ i to nakon što je UO konstatovao pad gledanosti programa RTV. Koliko god ti podaci, izraženi u brojkama, bili tačni, predsednik UO je inicirajući raspravu o odgovornosti, očito namerno ignorisao napomenu generalnog direktora o tome da je prelazak na emitovanje digitalnog signala tokom 2015. uticao na ponašanje gledalaca.

Kada je u pitanju drugi greh – nedonošenje Plana proizvodnje i emitovanja – ostalo je nejasno da li je uopšte, i koji propis to nalaže, predviđeno donošenje akta pod takvim nazivom, kao i u čijem je opisu posla donošenje takvog akta.

Milena Vasić upućuje na član 45 Statuta, gde se nedvosmisleno navodi da generalni direktor donosi akt o planiranju, proizvodnji, emitovanju i planiranju programa, po čemu bi, samim tumačenjem Statuta, ovo bila isključiva nadležnost generalnog direktora.

Cenzolovka je u protekle dve nedelje svakodnevno pokušavala da dođe do predsednika Upravnog odbora Jove Radića. Nakon što je isprva pristao na razgovor, Radić je posle nekoliko dana prestao da odgovora i na pozive i na SMS-ove

Međutim, za precizan odgovor na ovo pitanje, potrebno je izvršiti uvid u Ugovor o radu ili drugi akt kojim se određuju obaveze direktora programa, koje nisu navedene u Statutu, ni u zakonu, jer postoji mogućnost da je ovaj posao delegiran direktoru programa ili da u njegovom opisu posla stoje određene aktivnosti koje su vezane za plan proizvodnje i emitovanja programa, koje povlače odgovornost za nedonošenje ovog plana.

Sam Arežina u izjavi za Cenzolovku tvrdi da je njegova obaveza bila da izradi programski koncept za sve platforme RTV, dok je izrada akata koji se tiču proizvodnje i emitovanja „isključivo u ingerenciji generalnog direktora“.

„Sve što je bila moja obaveza, a to je programski koncept za 2015/2016, predao sam još jesenas Upravnom odboru, koji je tu koncepciju jednoglasno usvojio“, navodi Arežina. Akta koja se tiču planiranja, proizvodnje i emitovanja ne donosi direktor programa, već generalni direktor, kako stoji u članu 45 tačka 1 Statuta RTV.

Bivša predsednica Upravnog odbora RTV dr Vanja Barišić Joković kaže za naš portal da se tokom pet godina, koliko je bila članica UO, nikad nije susrela s aktom čiji je naziv Plan proizvodnje i emitovanja.

Akt za koji sadašnji Upravni odbor tereti Slobodana Arežinu nije ni u zakonu ni u Statutu njegova obaveza, navodi Barišić Joković. Sva opšta akta Upravnom odboru predlaže generalni direktor. Programski koncept je usvojen jednoglasno na sednici održanoj 17. septembra 2015, a potom i Srednjoročni plan.

Za Slobodana Arežinu Upravni odbor i Programski savet imali su samo reči hvale, uključujući i završne izveštaje, pa j6e vrlo čudno da tri člana koja su uvek podržavala uredništvo sada bez argumenata smenjuju Arežinu, dodaje bivša predsednica Upravnog odbora RTV.

Kao posebno ponižavajuće Barišić Joković smatra raspravu o nečijoj smeni pod tačkom razno, dok je na dnevnom redu već bila tačka koja se tiče gledanosti, kao i sazivanje hitne sednice bez materijala i mimo procedure.

Arežina je, inače, dan nakon smene izjavio da je o tome da je pokrenuta inicijativa za njegovu smenu saznao sat vremena pre održavanja sednice Upravnog odbora, 4. maja.

„U razgovoru sa predsednikom UO i generalnim direktorom rečeno mi je da je pokrenuta inicijativa da mi se prekine mandat“, kazao je Arežina za Radio Slobodna Evropa. „Ja sam pitao šta je razlog, postoji li nešto u programu što je bilo loše, neki promašaj, nešto u programu što zaslužuje da programski direktor bude smenjen. Oni su rekli ‘da nema’, što bi mogli u tom smislu da navedu, da je više želja da se krene sa novim programskim projektima. Ja sam na to odgovorio da onda imam pravo na stav da je to posledica političkog pritiska“, istakao je Arežina.

3 komentara za: “ZAPISNICI SA SEDNICA UO RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE: Smenjivanje u velikoj žurbi

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje definisan je Zakonom o javnom informisanju, koji u članu 38. kaže: „Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo“. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.

Send this to a friend