15. maj 2023.

Evropska federacija novinara (EFJ): Podrška okončanju nekažnjivosti zločina i targetiranja novinara u Srbiji

Evropska federacija novinara (EFJ) podržala je izjavu o okončanju nekažnjivosti zločina i targetiranja novinara u Srbiji koju su zajednički podneli Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženja novinara Srbije (NUNS), Sindikat novinara Srbije (SINOS) i GS KUM Nezavisnost na Godišnjoj skupštini EFJ održanoj u Hagu.

U zajedničkoj izjavi novinarskih udruženja, koju je obrazložila predstavnica UNS-a Jelena Petković, poziva se srpsko pravosuđe da sprovede brze, nepristrasne, temeljne i efikasne istrage u svim slučajevima ubistava, napada, uznemiravanja i zastrašivanja novinara u onlajn i oflajn sferi.

“Nekažnjivost za ubistva novinara je stoprocentna. Još nema sudskih epiloga u slučajevima ubistava novinara Milana Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. I pored desetogodišnjeg rada Komisije za istraživanje ubistava novinara i dve prvostepene presude na 100 godina tadašnjim najvišim funkcionerima tajne policije u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska zajednica je zabrinuta zbog svih okolnosti u kojima živimo. Ova presuda, trebalo bi da prekine lanac nekažnjivosti i da pravda bude konačno zadovoljana. Ako se to ne dogodi, biće ubijena svaka nada za profesionalno i zdravo novinarstvo u Srbiji”, istakla je Petković.

U zajedničkoj izjavi od predstavnika izvršne vlasti, poslanika Narodne skupštine i drugih državnih i lokalnih funkcionera traži se da prestanu sa targetiranjem novinara i upotrebom uvredljivog narativa. Ovakav stav prema novinarima, kako se navodi, pokretač je kampanje blaćenja uperene protiv istraživačkih i profesionalnih novinara i medija.

Donosioci odluka pozivaju se da preduzmu sve neophodne mere kako bi pravni okvir predvideo dodatnu zaštitu od neosnovanih ili zloupotrebljenih SLAP tužbi. Iz tog razloga se od srpskog pravosuđa traži i da obezbedi dodatnu obuku za sudije sa ciljem unapređenja njihovog znanja i kapaciteta u rešavanju ovakvih tužbi.

UNS, NUNS, SINOS i GS KUM Nezavisnost su u zajedničkoj izjavi, koju je Petković izložila, istakli da su profesionalni novinari i mediji izloženi raznim vrstama pretnji i pritisaka.

„Profesionalni novinari i mediji izloženi su raznim vrstama pritisaka, targetiranja i kampanjama blaćenja od strane javnih funkcionera i provladinih medija, što često dovodi do uznemiravanja i ozbiljnih pretnji od strane običnih građana, pre svega putem društvenih mreža“, navodi se u izjavi.

Prema podacima novinarskih udruženja je, kako se dodaje, evidentirano oko 140 slučajeva napada i pritisaka u prošloj, a 57 slučajeva represije u ovoj godini – 11 verbalnih napada, 6 fizičkih napada i 40 pritisaka.

Javnim tužilaštvima je, prema evidenciji Republičog javnog tužilaštva, podneta 81 krivična prijava. Ove godine Republičko javno tužilaštvo evidentiralo je 14 predmeta.

Jelena Petković

Obraćajući se delegatima novinarskih udruženja i sindikata, Jelena Petković je u ime Udruženja novinara Srbije podsetila na nekažnjvost zločina nad novinarima na Kosovu između 1998. i 2005. godine i rezolucije koje je ranije usvojila Evropska federacija novinara (EFJ):
“Pozivam vas, svoje kolege, da se posvetite rezolucijama: o ubijenim i nestalim novinarima na Kosovu, koju je EFJ usvojio 2018. godine, kao i o što hitnijem uspostavljanju Međunarodne komisije eksperata za istragu ubistva, kidnapovanja i „nestanaka” novinara i medijskih radnika na Kosovu između 1998. i 2005. godine, usvojenom u Zagrebu 2021. Od 20 ubistava, kidnapovanja i „nestanka” novinara i medijskih radnika između 1998. i 2005. na Kosovu, samo jedno je rasvetljeno pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju”.

U zajedničkoj izjavi bilo je reči i o porastu SLAP tužbi. U Srbiji je u prošloj i pretprošloj godini bilo je 40 tužbi koje se mogu okarakterisati kao SLAP. Na meti ovih tužbi bili su, kako se navodi, najčešće istraživački mediji i mediji koji kritički izveštavaju o radu javnih funkcionera, privrednika i o kriminalu, dok su tužioci uglavnom bili javni funkcioneri, političari, privrednici i kompanije.

Skupština Evrospke federacije novinara u Hagu imala je radni naziv “Rat u Evropi i borba za pravo na izveštavanje”, a osim usvajanja rezolucija i izjava, održani su okrugli stolovi sa temom bezbednosti novinara i izveštavanja u uslovima rata. Ovogodišnjem zasedanju prisustvovalo je 62 delegata i posmatrača iz 41 udruženja i sindikata novinara iz Evrope.

 

U znak podrške okončanju nekažnjivosti zločina nad novinarima i targetiranja novinara u Srbiji

Predložili NUNS, UNS, SINOS i GS KUM Nezavisnost 

Iako je Republika Srbija preduzela određene konkretne korake, bezbednost novinara nije poboljšana, brojni napadi i pretnje novinarima kontinuirano se beleže, a postojeći mehanizmi zaštite nisu se pokazali adekvatnim i dovoljno efikasnim.

Najvažniji i najefikasniji mehanizam razvijen je u okviru multisektorske Stalne radne grupe za bezbednost novinara, sa razvijenim sistemom kontakt tačaka za brzo evidentiranje i praćenje incidenata protiv novinara, praćenje pokrenutih postupaka i reagovanja u slučaju nepravilnosti.

Nezavisni novinari i mediji izloženi su raznim vrstama pritisaka, targetiranja i kampanjama blaćenja od strane javnih funkcionera i provladinih medija, što često dovodi do uznemiravanja i ozbiljnih pretnji od strane običnih građana, pre svega putem društvenih mreža.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) u 2022. godini zabeležili su oko 140 slučajeva napada i pritisaka. U 2023. godini NUNS je zabeležio 57 slučajeva napada i pritisaka (11 verbalnih napada, 6 fizičkih napada i 40 pritisaka).

Prema evidenciji Republičkog javnog tužilaštva, u 2022. godini javnim tužilaštvima je podneta 81 krivična prijava. U 26 slučajeva doneta je odluka o odbacivanju krivične prijave ili je izdata službena zabeleška da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. U pet slučajeva izrečena je osuđujuća presuda, a u jednom slučaju presuda je bila oslobađajuća. Takođe, pred sudom je u toku 6 predmeta. U pet slučajeva počinioci su nepoznati, a 40 predmeta je u nekoj fazi postupka pred tužilaštvom.

Republičko javno tužilaštvo je do kraja marta 2023. godine evidentiralo 14 novih predmeta, od kojih je u četiri slučaja doneto rešenje o odbacivanju krivične prijave ili je izdata službena zabeleška da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a 10 predmeta je još u predistražnom postupku.

Konačno, još nema sudskih epiloga u slučajevima ubistva novinara Milana Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. I pored desetogodišnjeg rada Komisije za istraživanje ubistava novinara i dve prvostepene presude na 100 godina tadašnjim najvišim funkcionerima tajne policije u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska zajednica je zabrinuta zbog svih okolnosti u kojima živimo.
Ova presuda trebalo bi da prekine lanac nekažnjivosti i da pravda konačno bude zadovoljena. Ako se to ne desi, biće ubijena svaka nada za profesionalno i zdravo novinarstvo u Srbiji.

U slučaju novinara Milana Jovanovića, čija je kuća razorena u podmetnutom požaru 2018. godine, suđenje takođe nije okončano. Za sada je izrečena presuda na prvostepenom sudu.

Broj SLAP tužbi je u porastu u poslednjih nekoliko godina. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2021. i 2022. godini bilo je 40 tužbi koje se mogu okarakterisati kao SLAP.

Analiza zabeleženih slučajeva pokazuje da su mete SLAP tužbi istraživački mediji i mediji koji kritički izveštavaju o radu javnih funkcionera, privrednika, kriminalu i sl., kao i evidentno neosnovanim tvrdnjama. Tužioci su uglavnom javni funkcioneri, političari, privrednici i kompanije.

Evropska federacija novinara na svojoj Generalnoj skupštini 11. i 12. maja u Hagu poziva:

  • Pravosuđe u Srbiji da sprovede brze, nepristrasne, temeljne i efikasne istrage u svim slučajevima ubistava, napada, uznemiravanja i zastrašivanja novinara u oflajn i onlajn sferi, te obezbedi kažnjivost počinilaca;
  • Visokepredstavnice izvršne vlasti, poslanike Narodne skupštine i druge državne i lokalne funkcionere da prestanu sa targetiranjem i upotrebom uvredljivog narativa i na taj način izazivaju kampanje blaćenja uperene protiv istraživačkih i nezavisnih novinara i medija;
  • Donosioce odluka dapreduzmu sve neophodne mere kako bi pravni okvir predvideo dodatne neophodne mere zaštite za rešavanje očigledno neosnovanih ili  zloupotrebljenih sudskih postupaka protiv učešća javnosti;
  • Pravosuđe da obezbedi dodatnu obuku za sudije kako bi se unapredilo njihovo znanje i kapaciteti u otkrivanju i rešavanju očigledno neosnovanih ili zloupotrebljenih sudskih postupaka protiv učešća javnosti.

Ceo tekst podržane izjave na engleskom glasi: In support to end the impunity of crimes against journalists and targeting of journalists in Serbia

Tabled by NUNS, UNS, SINOS and GS KUM Nezavisnost (Serbia)

Although the Republic of Serbia has undertaken some concrete steps, safety of the journalists has not improved, numerous attacks and threats on journalists are recorded continuously, and the existing protection mechanisms have not proven to be sufficiently effective and adequate.

The most important and effective mechanism was developed within the multisectoral Standing Working Group for Journalists’ Safety, with a developed system of contact points for fast reporting and monitoring incidents against journalists, monitoring the procedures that have been initiated and reacting in case of irregularities.

Independent journalists and media are exposed to various types of pressures, targeting and smear campaigns from public officials and pro-government media, which often leads to harassment and serious threats by ordinary citizens, primarily through social networks.

The Independent Journalists’ Association of Serbia (IJAS) and Journalists Association of Serbia (JAS) recorded around 140 cases of attacks and pressures in 2022. In 2023 IJAS recorded 57 cases of attacks and pressures (11 verbal attacks, 6 physical attacks and 40 pressures).

According to the records of the Republic Public Prosecutor’s Office, in 2022, 81 criminal reports were submitted to the public prosecutor’s offices. In 26 cases a decision was made to dismiss the criminal complaint or an official note was issued stating that there is no basis for initiating criminal proceedings. In 5 cases a guilty verdict was handed down, and in one case, the verdict was acquittal.

Also, 6 cases are ongoing before the court. In 5 cases the perpetrators are unknown, and 40 cases are at some stage of proceedings before the prosecution.

Until the end of March 2023, Republic Public Prosecutor’s Office recorded 14 new cases, out of which in 4 cases a decision was made to dismiss the criminal complaint or an official note was issued stating that there is no basis for initiating criminal proceedings, 10 cases are still in pre investigative procedure.

Finally, there are still no judicial epilogues in the cases of murder of journalists Milan Pantić, Dada Vujasinović and Slavko Ćuruvija. Despite the ten-year work of the Commission for Investigating Murders of Journalists and two first-instance verdicts of 100 years for the head of the secret police at the time in the case of the murder of Slavko Ćuruvija, the journalistic community is worried because of all the circumstances we live in.

This verdict should end the chain of impunity and justice should finally be served. If this does not happen, every hope for professional healthy journalism in Serbia will be killed.

In the case of journalist Milan Jovanović, whose house was devastated in an arson attack in 2018, trial has also not been completed. Conviction was handed down at first instance court for now.

The number of SLAPPs has been on the rise in the past couple of years. According to the Independent Journalists’ Association of Serbia data, in 2021 and 2022 there have been 40 lawsuits that can be characterized as SLAPPs.

The analysis of recorded cases shows that the target of SLAPPs are investigative media outlets and media that report critically about the work of public officials, businessmen, crime etc. The media are being exhausted by a large number of legal claims and the amounts requested as compensation, as well as by evidently unfounded claims.

Mainly, the claimants are public officials, politicians, businessmen, and companies. The European Federation of Journalists meeting in its general assembly on May 11 and

12 in Hague calls on:

● Serbian judiciary to conduct prompt, impartial, thorough and effective investigations into all cases of murders, attacks, harassment and intimidation against journalists offline and online, ensuring no impunity for perpetrators;

● High representatives of the executive power, members of National Assembly and other state or local officials to stop with targeting and using of abusive narrative and thus provoking the smear campaigns against investigative and independent journalists and media;

● Decision makers to take all necessary measures so that the legal framework foresees the additional necessary safeguards to deal with obviously unfounded or abusive court proceedings against public participation;

● Judiciary to provide additional training for judges in order to build their knowledge and capacities in detecting and dealing with manifestly unfounded or abusive court proceedings against public participation.

PREUZMITE: Svi zahtevi podružnica izneti na godišnjoj skupštini EFJ

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend