04. nov 2015.

Hoće li Tanjug prestati da javlja

tanjug_logo_tacnoPre­stan­kom va­že­nja za­ko­na o Tan­ju­gu, za­po­sle­ni osta­li bez mo­guć­no­sti da po­sta­nu vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de

Rok za pri­va­ti­za­ci­ju me­di­ja is­te­kao je 31. ok­to­bra, a ta­da je pre­stao da va­ži i Za­kon o jav­nom pred­u­ze­ću No­vin­ska agen­ci­ja Tan­jug. Ti­me je ovaj me­dij, ko­ji ni­je us­peo da pro­na­đe no­vog vla­sni­ka, prav­no gle­da­no, pre­stao da po­sto­ji. Ka­kva je sud­bi­na Tan­ju­ga, s ob­zi­rom na to da je pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić ne­dav­no ka­zao da s tim u ve­zi po­sto­ji ne­ko­li­ko mo­guć­no­sti, ju­če ni­smo mo­gli da sa­zna­mo u mi­ni­star­stvi­ma za kul­tu­ru i pri­vre­du, a ni u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja no­vi­na­ra Sr­bi­je (UNS) Ni­no Bra­jo­vić ka­že za „Po­li­ti­ku” da je upra­vo slu­čaj Tan­ju­ga po­ka­za­telj da su dr­ža­va i me­di­ji u pro­ces pri­va­ti­za­ci­je ušli ne­sprem­ni.

– Ka­da se, ni pri­li­kom dru­gog po­ku­ša­ja pro­da­je Tan­ju­ga, ku­pac ni­je po­ja­vio, Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju je ima­la vre­me­na da po­nu­di me­nadž­men­tu mo­guć­nost pre­no­sa ka­pi­ta­la na za­po­sle­ne bez na­kna­de. Ka­ko to ni­je ura­đe­no pre pre­stan­ka va­že­nja za­ko­na o Tan­ju­gu, rad­ni­ci su osta­li bez pri­li­ke da po­sta­nu vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de – ob­ja­šnja­va Bra­jo­vić.

Di­rek­tor­ka Tan­ju­ga Bran­ka Đu­kić ju­če ni­je od­go­va­ra­la na na­še po­zi­ve, a za­po­sle­ni u ovoj no­vin­skoj agen­ci­ji ka­žu da ne­ma­ju in­for­ma­ci­je o svo­joj sud­bi­ni.

– Ni­ko nam se ni­je obra­tio i ob­ja­snio šta nas če­ka. Ku­lo­ar­ske pri­če ka­žu da Tan­jug od­la­zi u isto­ri­ju, a nas 188 za­po­sle­nih tru­di se da ra­di kao da je sve u sa­vr­še­nom re­du, sve­sni da nam je bu­duć­nost ne­iz­ve­sna – ka­zao je je­dan od rad­ni­ka Tan­ju­ga.

Za­kon o jav­nom in­for­mi­sa­nju pred­vi­deo je da u slu­ča­ju da ne­ma za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca za me­dij, on bes­plat­nim pre­no­som ka­pi­ta­la pre­đe u ru­ke rad­ni­ka. Na ovaj na­čin do sa­da je pri­va­ti­zo­va­na sa­mo Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Vra­nje, ali ne­slav­no. Na­i­me, Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju od­lu­či­la je da no­vi­na­ri ne mo­gu da bu­du sto­po­stot­ni vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de, pa je ak­ci­je po­me­nu­te te­le­vi­zi­je ras­po­de­li­la ta­ko što je 67 od­sto pre­ne­to u Ak­ci­o­nar­ski fond, a za­po­sle­ni­ma osta­tak. Na taj na­čin, RTV Vra­nje je i na­kon pri­va­ti­za­ci­je ve­ćin­ski osta­la u vla­sni­štvu dr­ža­ve.

Ta­da­šnji di­rek­tor Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju Lju­bo­mir Šu­ba­ra od­lu­ku je obra­zlo­žio po­zi­va­ju­ći se na Za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji, „pre­ma kom su pri­va­ti­zo­va­na sva dru­ga pred­u­ze­ća”, dok je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja ob­ja­šnje­nje sma­tra­lo ne­u­te­me­lje­nim i prav­no neo­dr­ži­vim, po­zi­va­ju­ći se na „svoj” pro­pis – Za­kon o jav­nom in­for­mi­sa­nju. Po­dr­ška ide­ji da za­po­sle­ni u TV Vra­nju po­sta­nu vla­sni­ci tog me­di­ja sti­gla je i od Mi­ni­star­stva pri­vre­de. Na­i­me, zbog spor­ne od­lu­ke mi­ni­star­stvo je po­kre­nu­lo nad­zor nad ra­dom agen­ci­je.

– Ni da­nas ne zna­mo re­zul­ta­te nad­zo­ra, ni­ti nam se ko obra­ćao. Pro­tiv Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju po­kre­nu­li smo tu­žbu pred Uprav­nim su­dom – pod­se­tio je do­sko­ra­šnji di­rek­tor RTV Vra­nje Zo­ran Ve­lič­ko­vić.

Te­le­vi­zi­ja Tu­tun je, ta­ko­đe, je­dan od me­di­ja ko­ji se spre­mio da pre­đe u ru­ke rad­ni­ka. Uslo­ve za upi­sa ak­ci­ja, ka­ko sa­zna­je­mo, is­pu­nio je je­dan od biv­ših za­po­sle­nih. Me­đu­tim, agen­ci­ja ni na­kon za­kon­ski pro­pi­sa­nog ro­ka od 15 da­na ni­je na­sta­vi­la pro­ce­du­ru.

– Od 73 me­di­ja no­vog kup­ca ni­je pro­na­šlo njih 37, a oko 25 is­pu­nja­va uslo­ve za pri­va­ti­za­ci­ju bes­plat­nim pre­no­som ka­pi­ta­la na za­po­sle­ne. Dr­ža­va, to jest Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­či pri­va­ti­za­ci­ju i rad ovih me­di­ja – ka­zao je Bra­jo­vić i do­dao da oni ne­ma­ju vi­še pra­vo na pro­jekt­no fi­nan­si­ra­nje, či­me su osta­li bez sred­sta­va neo­p­hod­nih za funk­ci­o­ni­sa­nje.

Iako se za iz­la­zak iz vla­sni­štva u me­di­ji­ma dr­ža­va za­la­že već pu­nih de­set go­di­na, ova­kvim tu­ma­če­njem za­ko­na mo­že joj se de­si­ti da osta­ne ve­ćin­ski vla­snik u bar 25 me­di­ja.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend